Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Urząd Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista ds. kadr

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista ds. kadr

Główne obowiązki:

1)      realizacja zadań wynikających z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych dotyczących przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

2)      ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,

3)      naliczanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów wypoczynkowych,

4)      prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników,

5)      zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS, prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych,

6)      obsługa działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

7)      przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków związanych z udzielaniem informacji publicznej w zakresie zadań Działu Kadr oraz współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

8)      opracowywanie materiałów sprawozdawczych,

9)      przygotowywanie informacji i zestawień statystycznych dotyczących działalności w zakresie powierzonych zadań merytorycznych,

10)   opracowywanie projektów pism wychodzących w ramach realizowanych zadań,

11)   przygotowywanie na wniosek pracownika dokumentów niezbędnych do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego.

Wykształcenie:  wyższe,

Pożądane: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi

Wymagania konieczne:

1)      minimum trzy letni staż pracy na stanowiskach ds. obsługi kadrowej,

2)      znajomość przepisów kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,

3)      znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

4)      znajomość pakietu MS Office,

5)      umiejętność obsługi  programu Płatnik

Wymagania pożądane:

1)      znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych,     

2)      roczny staż pracy na stanowisku ds. kadrowych w administracji państwowej

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)      dokumenty z dopiskiem „starszy specjalista ds. kadr” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)      termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

3)      CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4)      do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • e-mail:IOD@uodo.gov.pl

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez UODO z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

2019-02-01 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2019-02-01
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-02-01 07:02:09
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-10-28 12:09:39