Ogłoszenie o praktykach

Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku 2023 oferuje możliwość odbycia:

 1. Praktyki studenckiej nieodpłatnej.
 2. Praktyki absolwenckiej nieodpłatnej.

Oferta skierowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie.

 

Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem nieodpłatnych praktyk proszeni są o dostarczenie do UODO następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenia na praktykę – druk do pobrania na dole strony - należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kadry1@uodo.gov.pl w tytule wiadomości „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” oraz oryginał w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Dział Kadr, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa; (z dopiskiem na kopercie: praktyka studencka/ praktyka absolwencka).
 2. Skierowanie na praktykę i (lub) 2 egzemplarze podpisanego porozumienia.

 

Wymagane dokumenty należy  przesłać na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej lub absolwenckiej.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydata do odbycia praktyki.

Proponowany czas odbycia praktyki – 1 miesiąc oprócz DOL gdzie możliwe jest odbycie praktyki 2 – miesięcznej.

W dniu rozpoczęcia praktyki podpiszemy umowę. Warunkiem niezbędnym jest przedstawienie  dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

 

Departamenty UODO w których możliwe jest odbycie praktyki:

 1. Departament Kontroli i Naruszeń

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia   - 2 osoby.

Preferowany kierunek studiów – prawo, informatyka.

Termin odbywania praktyki do uzgodnienia.

 

 1. Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 1 osoba

Preferowany kierunek studiów – prawo, administracja, bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe a także osoby, które wsparłyby działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez departament a więc studentów wydziałów dziennikarstwa, marketingu i zarządzania.

Preferowany termin odbywania praktyki –  nie wcześniej niż od czerwca bieżącego roku.

 

 1. Departament Informatyki

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 3 osoby

Preferowany kierunek studiów – informatyka, inżynieria systemów, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza.

Termin odbywania praktyki do uzgodnienia

 

 1. Departament Komunikacji Społecznej

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 1 osoba.

Preferowany kierunek studiów – dziennikarstwo.

Preferowany termin odbywania praktyki – w okresie lipiec/sierpień

 

 1. Departament Organizacji, Kar i Egzekucji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 2 osoby

Preferowany kierunek studiów – prawo

Preferowany termin odbycia praktyki – w okresie lipiec i sierpień.

 

 1. Departament Orzecznictwa i Legislacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – w chwili obecnej 2 osoby; w okresie wakacyjnym 4 osoby. Możliwość odbycia praktyki 2- miesięcznej w departamencie.

Preferowany kierunek studiów – prawo, mile widziane zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych  lub ochroną praw człowieka oraz znajomość prawa Unii Europejskiej.

Konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – do analizy dokumentów wpływających do departamentu. Mile widziane osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie C1.

 

Do zadań praktykantów w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji należałoby w szczególności:

1)    wykonywanie analiz związanych z projektami kodeksów postępowania, zbieranie informacji niezbędnych do przygotowania odpowiedzi dla członków Europejskiej Rady Ochrony Danych,

2)    wykonywanie analiz przepisów prawa na potrzeby procesów legislacyjnych

3)    wykonywanie analiz zagadnień zgłaszanych przez inspektorów ochrony danych oraz pytań od administratorów związanych z funkcjonowaniem IOD,

4)    przygotowywanie wkładów do odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej itp.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych praktykanta UODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 2. Inspektor ochrony danych.

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem jak wyżej, nr pok. 1202,  e-mail: iod@uodo.gov.pl.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO., a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

 

 1. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

a)      instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b)      podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym: szkoleń, świadczeń socjalnych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz UODO, np. ochroniarskie, doradcze, audytowe.

c)       Pani/Pana dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Monitoring w miejscu pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odbywających praktyki/staże w UODO niektóre miejsca (wejście do budynku, kabiny wind) są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 222 Kodeksu pracy. Administratorem tych danych jest administrator budynku: Polski Holding Nieruchomości S.A. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Monitoringiem wizyjnym (bez nagrywania obrazu i bez rejestracji dźwięku), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odbywającym praktyki/staże objęte jest także pomieszczenie, w którym przyjmowani są interesanci Urzędu. Monitoring ten jest włączany wyłącznie na czas, w którym obsługiwani są interesanci, a obraz obszaru objętego monitoringiem wyświetlany jest na monitorze w portierni znajdującej się obok monitorowanego pomieszczenia. Jego administratorem jest UODO.

Monitoringiem objęte są również działania osób odbywających praktyki/staże w zakresie wykorzystania urządzeń oraz komunikacji elektronicznej w postaci poczty i korzystania z Internetu w celach zapewnienia bezpiecze­ństwa systemów informatycznych oraz właściwego wykorzystania narzędzi pracy                               (z zacho­waniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych na zasadach określonych w art. 223 Kodeksu pracy.

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z odbywaniem praktyki/stażu będą przechowywane przez okres trwania praktyki/stażu a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora danych – przez okres  10 lat.

Obraz z monitoringu holu i kabin w windach przechowywany jest przez administratora budynku przez okres   do 30 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.

Dane dotyczące monitoringu elektronicznego osób odbywających praktyki/staże (korzystania z urządzeń, poczty elektronicznej, Internetu) przechowywane są przez okres 2 lat.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

-                 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

-                  sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym),

-                 usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),

-                 ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, oraz

-                 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z odbywaniem praktyki/stażu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację:
user Dorota Choynowska
date 2023-04-05
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2023-04-05 20:04:27
Ostatnio modyfikował:
user Małgorzata Jędrychowska
date 2023-04-17 12:35:52