Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: dyrektora zespołu

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyrektora zespołu

Główne obowiązki:

 

 1. kierowanie i organizowanie prac Zespołu, zapewniając terminowe i właściwe wykonywanie zadań,
 2. skuteczne zarządzanie posiadanymi zasobami, w szczególności przez właściwe stosowanie narzędzi zarządzania, inicjowanie działań w zakresie optymalizacji realizowanych przez Zespół zadań oraz efektywne współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 3. występowanie na zewnątrz w imieniu Zespołu w sprawach należących do zakresu jego działania,
 4. zapewnienie wykonywania zadań ustalonych w Statucie Urzędu, a także innych regulacjach wewnętrznych oraz przepisach prawa,
 5. zapewnienie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej w komórce  organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 6. prowadzenie działań mających na celu doskonalenie efektywności i jakości pracy kierowanej komórki organizacyjnej.
 7. podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości funkcjonowania Urzędu
 8. współpraca z dyrektorami innych Zespołów oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

 

Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. pięcioletnie doświadczenie zawodowe poparte świadectwami pracy,
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 3. znajomość krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 4. znajomość procedury administracyjnej,
 5. biegła znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi systemów informacji prawnej.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu,
 2. doskonałe operowanie językiem polskim z umiejętnością swobodnego i bezbłędnego formułowania myśli,
 3. umiejętność tworzenia i redagowania zwięzłych i przejrzystych dokumentów, w szczególności w oparciu o szeroki zakres materiałów źródłowych,
 4. odporność na stres,
 5. terminowość,
 6. rzetelność,
 7. umiejętność wystąpień publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 5. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’       Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

 

 1. dokumenty z dopiskiem „dyrektor RODO” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. termin składania ofert: 30 listopada 2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 3. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: IOD@uodo.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Podlaski w związku
z korzystaniem przez UODO z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 [1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

2018-11-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2018-11-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-11-05 14:11:46
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-12-06 10:11:25