Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalisty w Zes. Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Specjalisty

w Zespole Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

 

Główne obowiązki:

 • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami realizującymi zadania związane z ochroną danych osobowych,
 • opracowywanie stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wkładów do międzynarodowych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów pism, opinii i innych dokumentów w ramach właściwości Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji,
 • realizowanie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym uczestniczenie w pracach związanych z organizacją szkoleń, konferencji i seminariów.

 

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja).

 

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata poparte świadectwami pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • wiedza z zakresu postępowania administracyjnego,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi systemów informacji prawnej,

 

Mile widziane:

 • znajomość prawa europejskiego, w zakresie praw człowieka, prywatności,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze prawa europejskiego,
 • odbyta praktyka/ staż w instytucjach Unii Europejskiej lub innych instytucjach międzynarodowych
 • umiejętność wystąpień publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • e-mail: IOD@uodo.gov.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 • dokumenty z dopiskiem „współpraca międzynarodowa RODO” należy składać osobiście  w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 15 czerwca 2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r.

 

2018-06-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2018-06-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-06-05 12:06:55
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-07-10 11:41:22