Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowiska: od referenta do specjalisty

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 od referenta do specjalisty

(oferujemy umowę o pracę)

 

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania prawne,

 

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja).

 

Wymagania:

 • znajomość procedury administracyjnej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty wymagane minimum roczne doświadczenie zawodowe.
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w przygotowywaniu decyzji administracyjnych,

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu audytów,
 • doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

 1. Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:
 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • e-mail: IOD@uodo.gov.pl
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 • dokumenty z dopiskiem „referent/specjalista RODO” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 8 czerwca 2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r.
2018-06-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2018-06-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-06-05 11:06:30
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-06-06 14:05:57