Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego specjalisty, specjalisty

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 starszego specjalisty/ specjalisty

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

 

Główne obowiązki:

1)      uczestniczenie w   pracach   międzynarodowych   organizacji  i   instytucji   zajmujących   się problematyką ochrony danych osobowych,

2)      współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami realizującymi zadania związane z ochroną danych osobowych,

3)      opracowywanie stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wkładów do międzynarodowych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych,

4)      przygotowywanie projektów pism, opinii i innych dokumentów w ramach właściwości Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji,

5)      realizowanie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym uczestniczenie w pracach związanych z organizacją szkoleń, konferencji i seminariów.

 

Wymagania niezbędne w przypadku ubiegania się o stanowisko:

  1. specjalista – ukończone studia wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej roczny staż pracy udokumentowany świadectwami pracy,
  2. starszy specjalista – ukończone studia wyższe I lub II stopnia oraz co najmniej dwuletni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy.

 

Inne wymagania niezbędne:

1)       znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

2)       znajomość krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

3)       wiedza z zakresu postępowania administracyjnego,

4)       biegła znajomość obsługi komputera oraz umiejętność obsługi systemów informacji prawnej,

Mile widziane:

1)       znajomość prawa europejskiego, w zakresie praw człowieka, prywatności,

2)       doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze prawa europejskiego,

3)       odbyta praktyka/ staż w instytucjach Unii Europejskiej lub innych instytucjach międzynarodowych

4)       umiejętność wystąpień publicznych.

Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.
  • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe.
  • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.
  • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej.
  • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku pracowników i ich dzieci, karty fitness (Benefit).

Wymagane dokumenty:

 

1)      informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do  kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji),  wykształcenie,    kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  w zakresie  niezbędnym  do  aplikowania   na  wybrane stanowisko,

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,

4)  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w  kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


                                      .......................................................

                                                       Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)    dokumenty z dopiskiem w zależności od stanowiska na jakie się aplikuje tj.: „specjalista DWMiE”,  lub „ starszy specjalista DWMiE” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)    termin składania ofert: 22 grudnia  2021 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data  stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3)    do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4)    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5)    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

 

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony    Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-       Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-       e-mail: iod@uodo.gov.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest  dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

2021-11-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2021-11-22
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-11-22 10:11:07
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2022-01-25 13:07:15