PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 13 września 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.74.2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 12 pkt 2, art. 22 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w związku z art. 100 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz.125) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  w sprawie skargi Straży Gminnej w C. przy ul. [...] na odmowę udostępnienia jej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. danych osobowych Pana F. Z., zam. [...], w zakresie nazwy i adresu aktualnego lub ostatniego płatnika bądź płatników składek

umarzam postępowanie

Uzasadnienie

W dniu [...] września 2015 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Straży Gminnej w C.  z siedzibą w C. przy ul. [...], (dalej jako: Skarżący), na odmowę udostępnienia jej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych Pana F. Z., zam. [...] w zakresie nazwy i adresu aktualnego lub ostatniego płatnika bądź płatników składek.

Uzasadniając skargę Skarżący wskazał, że dane osobowe, o których udostępnienie wnosi, są mu potrzebne do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu powszechnego za popełnione wykroczenia, a przez to zrealizowanie uprawnienia i spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla wykonania zadania określonego prawem dla dobra publicznego. Ponadto, Skarżący wskazał, że informacje w zakresie nazwy i adresu aktualnego lub ostatniego płatnika bądź płatników składek są wymogiem formalnym wniosku o ukaranie do sądu. Brak podania tych danych, zdaniem Skarżącego, uniemożliwi sporządzenie skutecznego wniosku o ukaranie do sądu powszechnego za popełnione wykroczenia.

W toku postępowania zainicjowanego skargą, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym  i dokonał następujących ustaleń.

1. Straż Gminna w C.była jednostką organizacyjną Gminy C. działająca na podstawie ustawy z  o strażach gminnych i w oparciu o regulamin Straży Gminnej w C. nadanym uchwała [...] Rady Gminy w C. z dnia [...] maja 2004 r. w sprawie utworzenia straży gminnej na terenie gminy C.
2. Straż Gminna w C. prowadziła wobec Pana F. Z. czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821).
3. Pismem z [...].03.2015 r. Straż Gminna w C. zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] o udostępnienie danych osobowych w zakresie nazwy  i adresu aktualnego lub ostatniego płatnika bądź płatników składek w celu sporządzenia wniosku  o ukaranie do sądu powszechnego za popełnione wykroczenia.
4. Pismem z [...] marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych  odmówił udostępnienia żądanych danych, powołując się na treść art. 50 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).
5. Uchwałą Nr [...] Rady Gminy C. z dnia [..] września 2015 r. w sprawie: likwidacji Straży Gminnej, jednostka organizacyjna gminy C. pod nazwą Straż Gminna z siedzibą  w C., ul. [...] została zlikwidowana z dniem [...]  listopada 2016 r.
6. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanej Straży Gminnej  przejął z dniem likwidacji Urząd Gminy w C.
 
W takim stanie faktycznym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.
 
Z dniem wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), tj. 25 maja 2018 r., Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 zwanej dalej: k.p.a.). Wszelkie czynności podjęte przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne.
 
W tym miejscu należy wskazać, iż z dniem 6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), która w art. 100 określa, iż postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm., zwanej dalej: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.).
 
Jak ustalił organ w toku czynności wyjaśniających z dniem [...] listopada 2016 r. Uchwałą Nr [...] Rady Gminy C. z dnia [...] września 2015 r. w sprawie: likwidacji Straży Gminnej, jednostka organizacyjna gminy C. pod nazwą Straż Gminna z siedzibą w C., ul. [...] została zlikwidowana, z tych też względów z uwagi na brak strony postępowania administracyjnego, która żądała czynności organu ze względu na swój interes prawny, postępowanie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 105 § 1. k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję  o umorzeniu postępowania. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 2113/16) „postępowanie staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego toku wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku administracyjnoprawnego (podmiotu, przedmiotu, podstawy prawnej). Podobnie w uzasadnieniu wyroku z 7 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2113/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że „Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi ww. przepis, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Bezprzedmiotowość postępowania wynikać może z przyczyn, które można podzielić na podmiotowe np. śmierć strony (osoby fizycznej) w toku postępowania, które zmierzło do konkretyzacji uprawnień lub obowiązków o charakterze ściśle osobistym i niedziedzicznym, ustanie bytu prawnego osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, która była stroną postępowania administracyjnego, oraz przedmiotowe - gdy dana sprawa nie podlegała i nie podlega załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej.”
 
Należy podkreślić, że pismem z [...].08.2017 r. Wójt Gminy C. poinformował organ nadzoru, że zadania zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizuje Urząd Gminy C., który przejął po zlikwidowanej Straży Gminnej te zadania. Wobec powyższego należy wskazać, że w postępowaniu administracyjnym dopuszczalne jest następstwo procesowe stron jedynie w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych. Zgodnie z art. 30 § 4 k.p.a. w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Tym samym skoro sprawa nie dotyczy praw zbywalnych lub dziedzicznych i wobec braku przepisów szczególnych przyznających Gminie C. charakteru strony, należy wskazać, że Urząd Gminy w C.nie jest następcą strony postępowania tj. zlikwidowanej Straży Gminnej w C.
 
Mając powyższe na uwadze, w tym stanie prawnym i faktycznym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji. 
 
Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się  o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-09-13
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-10-04 11:30:37
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-02-27 09:22:54