PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 16 maja 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.72.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w związku z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana T. S. (ul. [...] ), na udostępnienie jego danych osobowych przez Sąd Okręgowy w O. z siedzibą przy ul. [...] na rzecz osoby nieuprawnionej.

odmawiam uwzględnienia wniosku

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana T. S. (ul. [...] (dalej jako: Skarżący) na udostępnienie jego danych osobowych przez Sąd Okręgowy w O. (dalej jako: Sąd Okręgowy) na rzecz osoby nieuprawnionej.

W toku postępowania zainicjowanego skargą. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismem z [...] września 2017 r. Skarżący podniósł, iż skargę składa na Sąd Okręgowy w związku z ujawnieniem jego danych osobowych osobie nieuprawnionej.

W dniu [...] grudnia 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego przesłał pismo z którego wynika, iż dane osobowe Skarżącego zostały pozyskane od stron postępowania w związku z toczącymi się z udziałem Skarżącego sprawami sądowymi przed Sądem Okręgowym oraz Sądem Rejonowym w O. W sprawach sądowych dopuszczono dowód z opinii biegłych Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego jak i Opiniodawczego Zespołu Sądowycłi Specjalistów. Sąd Okręgowy przetwarza dane osobowe Skarżącego wyłącznic w celu i zakresie niezbędnym do sporządzenia opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym, w tym również przez funkcjonujący w Sądzie Okręgowym Punkt Obsługi Interesanta, w zakresie niezbędnym dla udzielania informacji stronom postępowania i uprawnionym organom w toku postępowania w sprawie. Udostępnienie danych osobowych Skarżącego na rzecz Pani M. G. nastąpiło z uwagi na fakt zatrudnienia Pani M. G. w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym. Pani M. G. została zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu wykonywania zleconych czynności wynikających z potrzeb Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym. Umowa cywilnoprawna zawiera klauzulę poufności regulująca obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których osoba ma dostęp. Jeżeli zachodzi konieczność poszerzenia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym, odbywa się to na podstawie postanowień Sądów meriti wydawanych w konkretnych sprawach (również w sprawie Skarżącego).

W takim stanie taktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył,co następuje:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy). Stosownie do brzmienia art. 7 pkt 2 ustawy pod pojęciem przetwarzania danych rozumieć należy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Każda ze wskazanych w art. 7 pkt 2 ustawy form przetwarzania danych osobowych powinna znaleźć oparcie w jednej z przesłanek warunkujących legalność procesu przetwarzania danych osobowych, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustaw o ochronie danych osobowych. Z uwagi na brzmienie art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, na uwadze należy mieć treść art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Skarżących przez Sąd Okręgowy w postępowaniu sądowym, tj. ich imion, nazwisk, adresu zamieszkania, numerów PESEL jest m.in. art. 187 § 1 k.p.c., który stanowi, iż pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Z kolei w myśl art. 126 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać m.in. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Ponadto zgodnie z art. 126 § 2 k.p.c., gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać m.in. oznaczenie przedmiotu sporu, miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer PESEL lub numer NIP.

Należy zauważyć, iż Sąd Okręgowy przetwarza dane Skarżącego w celu nadania sprawie prawidłowego toku postępowania, wyłącznie w zakresie objętym postanowieniem dowodowym Sądu Rejonowego w O. z dnia [...] maja 2016 r. sygn. akt [...], w związku z powyższym wskazać należy, że przetwarzanie przez Sąd Okręgowy danych osobowych Skarżącego znajduje uzasadnienie w przesłankach określonych w art. 23 ust. I pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 1 § 1 oraz art. 3 § 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708 ze zm.), w sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu łub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości. Dodatkowo art. 2 ww. ustawy stanowi, że w skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani M. G. była zatrudniona w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów na 1/4 etatu. W związku z powyższym, nie można mówić o udostępnieniu danych osobowych Skarżącego, osobie nieuprawnionej. Pani M. G. uzyskała dostęp do danych osobowych Skarżącego w związku z wykonywaniem zadań służbowych w celu wydania opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Podkreślić należy fakt, iż w § 7 umowy zlecania zawartej z Panią M. G., zawarta został klauzula poufności regulująca obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do których ma dostęp biegła.

Odnosząc się natomiast do zarzutów Skarżącego dotyczących podstaw zatrudnienia Pani M. G. w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, braku zgody Prezesa Sądu na dodatkowe zatrudnienie oraz bezprawności dopuszczenia do opiniowania Pani M. G., wskazać należy, iż organ do spraw ochrony danych osobowych nie posiada kompetencji do merytorycznej oceny poprawności działań Sądu Okręgowego lub Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. 11 SA 401/00), podkreślono, że: „Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami."

Konkludując - w powyższej sprawie nic można dokonać oceny merytorycznych działań Sądu Okręgowego lub Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów co do podstaw zatrudnienia w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, braku zgody Prezesa Sądu na dodatkowe zatrudnienie oraz bezprawności dopuszczenia do opiniowania Pani M. G., ponieważ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie posiada kompetencji do oceny merytorycznej, działań innych niż dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.), od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-05-16
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-05-16 11:00:29
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-03-09 09:32:52