PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 24 lipca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.39.2018.II

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 12 pkt 2, art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana M. L., zamieszkałego w W. na nieuprawnione udostępnienie jego danych osobowych przez Sąd Rejonowy w L.,

odmawiam uwzględnienia wniosku

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana M. L., zamieszkałego w W., zwanego dalej „Skarżącym”, na udostępnienie jego danych osobowych poprzez publikację na liście biegłych sądowych, publikowanej przez Sąd Rejonowy w L., adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

W treści ww. skargi Skarżący wskazał, iż zgłoszenie dotyczy opublikowania w liście biegłych danych osobowych, na których publikację Skarżący nie wyraził zgody.

W tym miejscu należy wskazać, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.) tj. 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 160 tej ustawy postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w k.p.a. W toku postępowania zainicjowanego ww. skargą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismem z [...] października 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował Skarżącego o wszczęciu postępowania w sprawie oraz zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w L. (dalej: „Prezes Sądu”) o złożenie pisemnych wyjaśnień. W dniu [...] października 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo Prezesa Sądu (numer pisma: [...]), który wyjaśnił, iż [...] stycznia 2018 r. działając na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 r„ Nr. 15, poz. 133) Prezes Sądu Okręgowego w R. przekazał w postaci pliku nieedytowalnego listę biegłych z pełnymi danymi teleadresowymi, bez oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody lub jej braku na przetwarzanie danych osobowych. Lista biegłych, decyzją Zespołu ds. Redakcji strony internetowej Sądu Rejonowego w L. [...] lutego 2018 r., na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych, została zamieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w L. [...] marca 2018 r., po interwencji Skarżącego Prezes Sądu zarządził usunięcie listy biegłych ze strony internetowej oraz zamieszczenie linku odsyłającego do strony internetowej Sądu Okręgowego w R. w zakresie dotyczącym biegłych sądowych. Zarządzenie to zostało zrealizowane tego samego dnia, o czym [...] marca 2018 r. został poinformowany również Skarżący.

Usunięcie listy ze strony internetowej Sądu spowodowało, iż dokument nie był dostępny, jednakże zaindeksowany wcześniej przez wyszukiwarkę internetową link nadal pozostawał aktywny. [...] września 2018 roku dokonano fizycznego usunięcia dokumentu z serwera hostingowego. Niemniej z informacji uzyskanych przez Prezesa Sądu od innego biegłego sądowego wynikało, iż po wpisaniu jego danych w przeglądarce internetowej wyświetlane jest odwołanie do dokumentu zawierającego listę biegłych będącą przedmiotem obecnego postępowania. Osoba zatrudniona na stanowisku informatyka Sądu Rejonowego w L. [...] października 2018 r. złożyła wniosek o usunięcie tego wpisu z baz wyszukiwarki poprzez formularz „Usuwanie nieaktualnej treści”, który został uwzględniony przez operatora, skutkiem czego tego samego dnia przedmiotowy dokument nie był widoczny.

W wyniku dokonanych oględzin strony internetowej Sądu Rejonowego w L., przeprowadzonych [...] maja 2019 r. stwierdzono, iż ww. strona internetowa zawiera listę biegłych, w tym wpis dotyczący Skarżącego, jednak w liście tej nie są ujawniane dane osobowe Skarżącego w postaci adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje. Powołana wyżej ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. stwarza prawne podstawy stosowania ochrony państwowej w sytuacjach nielegalnego przetwarzania danych osobowych obywateli przez zarówno podmioty prawa publicznego, jak i podmioty prawa prywatnego. W celu jej realizacji organ ochrony danych osobowych został wyposażony w kompetencje władcze, umożliwiające sankcjonowanie stwierdzanych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, iż organ ochrony danych osobowych, oceniając stan sprawy i dokonując subsumpcji, stwierdza, czy kwestionowane przetwarzanie danych osobowych znajduje oparcie choćby w jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, wskazanej w art. 23 ust. 1 ww. ustawy o ochronie danych osobowych i w zależności od występujących w sprawie ustaleń - albo wydaje nakaz lub zakaz, albo odmawia uwzględnienia wniosku, ewentualnie umarza postępowanie. Wydanie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych następuje wówczas, gdy organ ochrony danych osobowych stwierdza naruszenie norm prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż dane osobowe Skarżącego w postaci jego numeru telefonu komórkowego były przetwarzane przez Sąd Rejonowy w L. poprzez zamieszczenie tych danych w liście biegłych dostępnej na stronie internetowej ww. Sądu.

Postępowanie prowadzone przez Prezesa Urzędu jest ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Według tego przepisu w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: 1) usunięcie uchybień, 2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, 3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, 4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 6) usunięcie danych osobowych. Warunkiem wydania przez organ rozstrzygnięcia, o którym mowa w ww. przepisie, jest istnienie stanu naruszenia prawa do ochrony danych osobowych w chwili wydania decyzji administracyjnej.

W sytuacji, gdy Prezes Sądu Rejonowego w L. usunął z powszechnie dostępnej listy biegłych dane osobowe Skarżącego, badanie legalności, w kontekście ustalenia ewentualnego zaistnienia przesłanek dla sformułowania nakazu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy, o co wnioskował Skarżący, byłoby oczywiście niecelowe.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym o zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-07-24
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-08-06 11:33:31
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-04-20 10:29:48