PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 01 kwietnia 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.28.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), art. 12 pkt 2, art. 22 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), w związku z art. 100 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana J. T., zam. w W., na przetwarzanie jego danych osobowych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

odmawiam uwzględnienia wniosku

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła w dniu [...] marca 2018 r. skarga Pana J. T., zam. w W. (dalej „Skarżący”), dotycząca przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego  (dalej „GITD”).

W skardze Skarżący wskazał, że GITD przetwarza jego dane osobowe bez wiedzy i zgody Skarżącego. W odpowiedzi na skargę, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał Skarżącego pismem z dnia [...] maja 2018 r. do usunięcia jej braków formalnych poprzez:

-  wskazanie, na czym polega naruszenie przez GITD prawa do ochrony danych osobowych Skarżącego oraz w jakim zakresie naruszenie to nastąpiło,
-  doprecyzowanie, podjęcia jakich działań, znajdujących podstawę w przepisach prawa, Skarżący oczekuje od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Skarżący, pismem z dnia [...] maja 2018 r. zakwestionował prawo GITD do przetwarzania jego danych osobowych.

W toku postępowania wszczętego w wyniku skargi, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej „Prezes UODO”) uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Skarżący [...] marca 2018 r. popełnił wykroczenie drogowe, a dane osobowe Skarżącego są przetwarzane przez GITD w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.).

W piśmie z dnia [...] października 2018 r. GITD wyjaśnił, że „dane osobowe skarżącego zgromadzone zostały na podstawie art. 129g i 129h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U.   z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). Podstawą przetwarzania tych danych są także przepisy art. 55a – 55c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)”. GITD wskazał także, iż w przedmiotowej sprawie prowadził czynności wyjaśniające w trybie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, podczas których na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu utrwalonego na obrazie z fotoradaru, pozyskał dane osobowe Skarżącego z Centralnej Ewidencji Pojazdów (art. 129h ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym). GITD podniósł również, iż zgodnie z przepisami, w przedmiotowym przypadku na przetwarzanie danych osobowych właściciela pojazdu nie jest wymagana jego zgoda, a zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów wysyłane jest bez konieczności powiadomienia właściciela pojazdu, zgodnie z art. 129h ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo GITD wskazał kategorie danych osobowych, które przetwarza w związku ze sprawą, tj.: imię, nazwisko, adres, PESEL, marka  i numer rejestracyjny pojazdu należącego do Skarżącego oraz wizerunek kierującego pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:

Powołana wyżej ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „uodo”) stwarza prawne podstawy stosowania ochrony państwowej w sytuacjach nielegalnego przetwarzania danych osobowych obywateli przez zarówno podmioty prawa publicznego, jak i podmioty prawa prywatnego. W celu jej realizacji organ ochrony danych osobowych został wyposażony w kompetencje władcze, umożliwiające sankcjonowanie stwierdzanych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, iż organ ochrony danych osobowych, oceniając stan sprawy i dokonując subsumpcji, stwierdza, czy kwestionowane przetwarzanie danych osobowych znajduje oparcie choćby w jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, wskazanej w art. 23 ust. 1 uodo i w zależności od występujących w sprawie ustaleń – albo wydaje nakaz lub zakaz, albo odmawia uwzględnienia wniosku, ewentualnie umarza postępowanie. Wydanie nakazu usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych następuje wówczas, gdy organ ochrony danych osobowych stwierdza naruszenie norm prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z treścią art. 1 uodo, każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, a przetwarzanie tych danych, w znaczeniu, o którym mowa w art. 7 pkt 2 uodo, dopuszczalne jest tylko ze względu na określone dobra, tj. dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osoby trzeciej i tylko w zakresie oraz trybie określonym ustawą. Mając zatem na uwadze powyższe, stosując przepisy uodo, należy za każdym razem wyważać dobra, które legły u jej podstaw.

W przedmiotowej sprawie na uwadze należy mieć treść art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo, który stanowi, iż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną do przetwarzania przez GITD danych osobowych osób, które naruszyły przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowią przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). Zgodnie z art. 129g ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

 1. przekraczania dopuszczalnej prędkości,
 2. niestosowania się do sygnałów świetlnych

– należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto, wykonując zadania, o których wyżej mowa, zgodnie z treścią art. 129g ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Inspekcja Transportu Drogowego:

 1. rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz dane obejmujące:
  1. numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,
  2. datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia,
  3. rodzaj naruszenia,
  4. dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,
  5. numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;
 2. w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi czynności wyjaśniające, kieruje do sądu wnioski o ukaranie, oskarża przed sądem oraz wnosi środki odwoławcze – w trybie i zakresie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481).

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż GITD legitymuje się podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Skarżącego.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-04-01
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-04-24 12:45:06
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-07-09 12:27:25