PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.13.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) oraz art. 12 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) w związku art. 160 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana M. S. zam. we W., na przetwarzanie jego danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 3/5, 

umarzam postępowanie 

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (aktualnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), wpłynęła skarga Pana M. S., zam. we W., na przetwarzanie jego danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 3/5, 

W treści skargi Skarżący wskazał, iż jego zdaniem doszło do niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez NSA w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

 1. Dane osobowe Skarżącego były przetwarzane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych poprzez pozostawienie imienia i nazwiska w postanowieniach o sygnaturach:
  1. […]
  2. […]
  3. […]
  4. […]
  5. […]
  6. […]
  7. […]
 2. Skarżący pismem z […] sierpnia 2017 r. skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożył skargę na ujawnienie jego danych osobowych w postanowieniach zamieszczonych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 3. Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w piśmie z […] sierpnia 2017 r. poinformował, iż dane osobowe Skarżącego przetwarzana w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych zostały niezwłocznie usunięte po rozpatrzeniu skargi z […] sierpnia 2017 r. złożonej do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W tym stanie faktycznym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył,  co następuje. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiotowym postępowaniu badał, czy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przetwarzał w sposób niezgodny z prawem dane osobowe Skarżącego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej jako: „CBOSA”, stosownie do zakresu żądania Skarżącego zawartego w skardze.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ds. ochrony danych osobowych ustalił,  iż Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględnił skargę Skarżącego z […] sierpnia 2017 r. oraz niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji skargi, usunął dane osobowe Skarżącego przetwarzane w CBOSA.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, iż zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) w przypadku naruszenia przepisów ustawy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych. W sytuacji, gdy kwestionowany proces przetwarzania danych nie jest już kontynuowany, nie ma podstaw do jego dalszego badania (do badania zdarzeń przeszłych, a nie mających miejsca obecnie). Ocena dokonywana przez Prezesa Urzędu w każdym przypadku służy bowiem zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu odpowiadającego dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona  i potrzebna tylko o tyle, o ile istnieje stan naruszenia. Jak zostało to już powyżej wskazane, żądanie Skarżącego zostało przez Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego uwzględnione, dane osobowe Skarżącego usunięto, zatem stan naruszenia nie jest już kontynuowany.

Stosownie do postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), zwanej dalej Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Przedmiot postępowania wiąże się ze stosowaniem przez organ publiczny przepisów materialnego prawa administracyjnego. W doktrynie wskazuje się, że „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 §1 Kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym” (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 489).

Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem w sytuacji zaistnienia tej przesłanki podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy. Bezprzedmiotowość postępowania może być także wynikiem zmiany stanu faktycznego sprawy.

Dodatkowo należy wskazać, iż przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA zwrócił się do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przeprowadzenie niezwłocznej weryfikacji orzeczeń publikowanych dotychczas w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych i usunięcie z nich chronionych prawem danych oraz o zwrócenie uwagi odpowiedzialnym za anonimizację pracownikom na konsekwencje prawne związane z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz w ramach szkoleń i wizytacji na zasady prawidłowej anonimizacji.

Odnosząc się natomiast do  kwestii wniosków Skarżącego składanych w toku postępowania o udzielenie informacji dotyczącej zatrudnienia w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych (aktualnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), kosztach udostepnienia akt sprawy itp., należy wskazać, iż tego rodzaju informację  nie stanowią informacji publicznej określonej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w związku z czym organ nie mógł udzielić odpowiedzi Skarżącemu we wnioskowanym zakresie. Biorąc pod uwagę wniosek skarżącego „o przedstawienie (…) szczegółowego zestawienia obiegu korespondencji w sprawie” należy, zaznaczyć, iż w piśmie o sygnaturze […] z […] grudnia 2017 r. Skarżący został poinformowany o prawie wglądu do akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, z którego, jak wnika z akt sprawy nie skorzystał. W nawiązaniu do wniosku dotyczącego, „wskazania środków prawnych i technicznych, dzięki którym będzie można nadal monitorować, gdzie znajdują się dane, dokąd zostały przekazane” podkreślić trzeba, że do ustawowo określonych kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie należy udzielanie porad prawnych.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

Na podstawie art. 127 § 3 Kpa od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2018-07-13
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-03-29 08:36:42
Ostatnio modyfikował:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-03-02 11:32:33