PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 29 listopada 2019 r.

Decyzja

ZKE.440.69.2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i f) oraz art. 57 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani B. B. na udostępnianie jej danych osobowych przez S. w pismach wywieszonych na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej o adresie: […], Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

umarza postępowanie.

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pani B. B. (dalej: Skarżąca), na udostępnianie jej danych osobowych przez S. (dalej: Stowarzyszenie) w zakresie imienia i nazwiska, numeru działki i kwoty zaległości w opłatach, w pismach wywieszanych na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ogrodu S. oraz na stronie internetowej S. Skarżąca wniosła o usunięcie jej danych osobowych umieszczonych na tablicach ogłoszeń oraz ze strony internetowej S.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

1. W styczniu 2017 r. na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ogrodu S. oraz na stronie internetowej S. o adresie: […], wywieszona została informacja o zaległościach w opłatach użytkowników tych działek, w tym danych Skarżącej i jej męża. Zakres udostępnionych danych obejmował numer działki i kwotę zaległości.

2. Informacje o zaległościach w opłatach dla każdej z […] działek z terenu ogrodu S., w tym z działki Skarżącej i jej męża, zostały usunięte zarówno z tablic ogłoszeń jak i ze strony internetowej S.

3. Obecnie S. nie wywiesza na tablicach ogłoszeń oraz nie udostępnia na stronie internetowej S. informacji o jakichkolwiek zaległościach w opłatach przez ich użytkowników, w tym informacji dotyczących Skarżącej i jej męża.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej „u.o.d.o.”.

W myśl art. 160 ust. 1-3 u.o.d.o., postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a”. Jednocześnie, czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów u.o.d.o., pozostają skuteczne.

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, że niniejsze postępowanie, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r., prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie dotyczącym przepisów regulujących procedurę administracyjną) oraz na podstawie Rozporządzenia 2016/679 (w zakresie rozstrzygającym o legalności procesu przetwarzania danych osobowych). Wynikający w przepisów prawa sposób prowadzenia postępowań w sprawach rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych koreluje z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, zgodnie z którym „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania” [Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012].

W wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, jakie musi być wydane w przedmiotowej sprawie, ma okoliczność, że Stowarzyszenie aktualnie nie upublicznia na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ogrodu S. oraz na stronie internetowej S. o adresie: […]  danych osobowych Skarżącej i jej męża, czyli nie dopuszcza się działania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, o czym S. poinformowało Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tej sytuacji niniejsze postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. wobec jego bezprzedmiotowości. Określeniem z art. 105 § 1 k.p.a. "postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe" obejmuje się bowiem sytuacje, gdy żądanie strony jest nieaktualne lub wygasło z mocy prawa. O bezprzedmiotowości postępowania w sprawie można mówić, gdy zachodzi brak jego strony lub brak przedmiotu, czyli brak jest podstaw prawnych i faktycznych do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy” [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. I SA/Kr 1289/18, LEX nr 2622023)]. Z uwagi na to, że pismo, w którym znajdowały się dane osobowe Skarżącego nie jest już udostępniane na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ogrodu S. oraz na stronie internetowej S., należy umorzyć niniejsze postępowanie.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  rozstrzygnął, jak na wstępie.

Na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-11-29
Wprowadził informację:
user Anna Pachla
date 2021-02-05 13:38:33
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2021-03-31 10:13:19