PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 01 marca 2023 r.

Decyzja

DKE.523.24.2021

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt. 2) w zw. z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w związku z art. 12 pkt 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), po ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana A. P. zam. w W. przy ul. (…), na przetwarzanie jego danych osobowych przez G. sp. z o. o. z siedzibą w W. przy ul. (…) i Go. z siedzibą w M., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

I.             uchyla w całości decyzję Generalnego Inspektora Danych Osobowych z 9 czerwca 2016 r., sygn. DOLiS/DEC-479/16/51796,51805

II.            umarza w całości postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe

 

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 1. Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej „Prezesa UODO”), wpłynęła skarga Pana A. P. (adres zameldowania: ul. (…) W.) na G. sp. z o. o. z siedzibą w W. przy ul. (…) (dalej: „G.”) oraz Go.  z siedzibą w M. (dalej: „Go”) na odmowę usunięcia 19 adresów URL z wyników wyszukiwania wyszukiwarki G.(…), zwracanych po wyszukaniu frazy (…), prowadzących do stron internetowych, zawierających niekorzystne informacje o Skarżącym. Adresy URL wskazane w treści skargi przedstawia poniższa tabela:

1

(…)

2

(…)

3

(…)

4

(…)

5

(…)

6

(…)

7

(…)

8

(…)

9

(…)

10

(…)

11

(…)

12

(…)

13

(…)

14

(…)

15

(…)

16

(…)

17

(…)

18

(…)

19

(…)

 

 1. Decyzją z 9 czerwca 2016 r., sygn. DOLiS/DEC-479/16/51796,51805, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał G. usunięcie danych osobowych Skarżącego z wyników wyszukiwarki G. (…) w zakresie adresów, wskazanych powyżej w pkt. od 1 do 14 oraz od 16 do 17, oraz umorzył postępowanie w zakresie odnoszącym się do adresów wskazanych w pkt. 15 i 19 – stwierdzając, że postępowanie jest w odniesieniu do tych adresów bezprzedmiotowe, gdyż pod wskazanymi adresami nie były publikowane dane osobowe Skarżącego.
 2. Pismem z 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 30 czerwca 2016 r.) G. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie w całości postępowania z powodu skierowania decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie. W treści wniosku G. podniosła, że nie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w wynikach wyszukiwania G. (…), natomiast administratorem tych danych jest Spółka Go. z siedzibą w M. (dalej: Go.).
 3. W toku ponownego rozpoznania sprawy, Prezes UODO wezwał Go. do złożenia wyjaśnień w sprawie. Pismami z 14 października 2022 r. oraz 30 stycznia 2023 r., pełnomocnik Go. wskazał, że żaden z adresów objętych skargą, nie jest już wyświetlany w wynikach wyszukiwarki G. (...) po wpisaniu hasła odpowiadającego imieniu i nazwisku Skarżącego, tj. po wpisaniu frazy (...), zatem Go. nie przetwarza już danych osobowych Skarżącego w przedmiotowym zakresie. Spółka Go. ponownie przeanalizowała bowiem wniosek Skarżącego o usunięcie adresów URL z listy wyników wyszukiwania wyszukiwarki G. (...) poprzez imię i nazwisko Skarżącego, następnie usunęła te adresy z wyników wyszukiwania, z uwagi na fakt, że od wydarzeń opisanych na spornych stronach internetowych upłynął znaczny czas.
 4. W ocenie Prezesa UODO wyjaśnienia Go., o których mowa w pkt. 4. powyżej, są zgodne z prawdą, tj. Go. nie przetwarza już danych osobowych Skarżącego w zakresie objętym skargą w ramach prezentowania wyników wyszukiwania, prowadzących do stron wskazanych w tabeli w pkt. 1. uzasadnienia decyzji. Aktualnie bowiem wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce G. (…). przy użyciu imienia i nazwiska Skarżącego nie zawierają adresów URL prowadzących do spornych stron internetowych, wskazanych w tabeli w pkt. 1 uzasadnienia.
 5. W tym stanie faktycznym, Prezes UODO zważył, co następuje.

 Uzasadnienie prawne

 1. Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). W myśl art. 160 ust. 1-3 tej Ustawy, postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „k.p.a.”. Jednocześnie, czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), pozostają skuteczne.
 2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną zobowiązany jest do rozstrzygania w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak wskazano w orzecznictwie: „Organy administracyjne orzekają według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydawania przez nie decyzji. Obowiązek ten dotyczy również organu drugiej instancji, co wynika z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Zgodnie z nią, organ drugiej instancji ma obowiązek uwzględniać aktualny stan faktyczny i prawny istniejący w dacie wydawania decyzji drugoinstancyjnej. Niezrealizowanie tego obowiązku łączy się z uchybieniem zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 KPA)”  (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Kr 541/09). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem” (wyrok NSA z 7 maja 2008 r., sygn. I OSK 761/07).
 3. Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części.
 4. Zgodnie z art. 138 § 1 pkt 2) k.p.a., organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.
 5. Odnosząc powyższe przepisy do ustalonego stanu faktycznego, należy zauważyć, że decydująca dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie jest okoliczność, że adresy URL, których usunięcia domagał się Skarżący, zostały usunięte i nie są już wyświetlane w wyszukiwarce G. (…). Żądanie Skarżącego zostało więc zaspokojone w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Tym samym niniejsze postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.
 6. Przepis art. 105 § 1 k.p.a. nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania, organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał, że  bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 k.p.a. oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (Wyrok NSA z 1.12.2009 r., II GSK 236/09, LEX nr 582827, Wyrok NSA z 16.10.2019 r., II OSK 2526/18, LEX nr 2866336). Naczelny Sąd Administracyjny orzekł także, że w sytuacji, kiedy dopiero na etapie postępowania odwoławczego zajdą okoliczności faktyczne czyniące postępowanie w sprawie bezprzedmiotowym (art. 105 § 1 k.p.a.) organ odwoławczy wydaje decyzję przewidzianą w zdaniu drugim art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. (Wyrok NSA w Gdańsku z 8.08.1997 r., I SA/Gd 514/96, POP 1999, nr 4, poz. 102).

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

 

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2023-03-01
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-10-12 11:06:14
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-24 10:43:42