System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI)

Informacje o systemie IMI

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (system IMI) to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych.

System IMI pomaga organom państwowym w wypełnianiu obowiązków z zakresu współpracy międzynarodowej w wielu dziedzinach związanych z jednolitym rynkiem.

Obecnie państwa członkowskie wykorzystują system IM w ramach 67 procedur współpracy administracyjnej w 17 różnych dziedzinach polityki. System można niewielkim bądź znikomym nakładem pracy rozwinąć i dostosować do potrzeb komunikacji w kolejnych obszarach polityki.

Dzięki  systemowi IMI udało się unowocześnić współpracę administracyjną w skali międzynarodowej i zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Choć użytkownikami końcowymi IMI są krajowe organy publiczne, beneficjentami sprawniejszej współpracy są firmy i konsumenci.

Aby dowiedzieć się, jak działa w skrócie system IMI, poniżej znajdą Państwo nagranie wideo przygotowane przez Komisję Europejską:

 

 

Więcej informacji na temat systemu IMI znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej  https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm

 

Ochrona danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem KE

Informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem systemu IMI mogą Państwo uzyskać na stronie Komisje Europejskiej. W oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób Komisja Europejska zapewnia ochronę danych osobowych w stosunku do tej części systemu IMI, za którą odpowiada.

Prawa osób, których dane przetwarzane są za pośrednictwem systemu IMI

Na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 1024/2012, nazywanego dalej „rozporządzeniem IMI”[1] oraz rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679, nazywanego dalej „RODO” osobom, których dane przetwarzane są w IMI przysługują następujące prawa:

-        prawo dostępu do danych w IMI, które ich dotyczą

-        prawo do żądania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych

-        prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, zgodnie z przepisami prawa krajowego

Sposób realizacji prawa dostępu, sprostowania, usunięcia

W przypadku gdy administratorem danych jest Komisja Europejska

Aby skorzystać z praw przysługujących na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 bądź też aby przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, lub ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorami danych:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Dział B.5 DG GROW –Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku –E-mail: GROW-IMI@ec.europa.eu.

W przypadku gdy administratorem danych jest inny Uczestnik IMI

Aby skorzystać z praw przysługujących na podstawie RODO należy skontaktować się właściwym uczestnikiem IMI będącym administratorem Państwa danych (np. organem prowadzącym postępowanie w Państwa sprawie).

W przypadku gdy administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W odniesieniu do danych, które Państwo przekazali do Prezesa UODO w związku z załatwianą sprawą, przysługują Państwu wnioski należy kierować na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

Prawo do złożenia skargi

W przypadku gdy administratorem danych jest Komisja Europejska

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do odwołania się (tj. wniesienia skargi) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu lub https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en), jeżeli uważają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych przez administratora danych.

W przypadku gdy administratorem danych jest Uczestnik IMI działający na terytorium RP

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach złożenia skargi do Prezesa UODO znajdą Państwo na tej stronie.[1] Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 04.11.2012)

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-05-11
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2021-05-11 10:05:25
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-05-11 11:00:43