Kto wysyła powiadomienie o odwołaniu inspektora ochrony danych w przypadku likwidacji administratora

Kto powinien zawiadomić Prezesa UODO o odwołaniu inspektora ochrony danych w przypadku likwidacji/przejęcia administratora, który wyznaczył tego inspektora (np. w przypadku likwidacji gimnazjum)?

Powiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych powinien dokonać podmiot, który go wyznaczył. Obowiązek ten wynika z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W sytuacji zaś, gdy administrator nie zawiadomił Prezesa UODO o odwołaniu IOD, może to zrobić podmiot, który jest jego następcą prawnym, a zatem przejął prawa i obowiązki likwidowanego podmiotu, wstępując tym samym w jego prawa.

Na przykładzie gimnazjów wskazać można, że obowiązku zawiadomienia o odwołaniu IOD powinna była zatem dokonać placówka, która została zlikwidowana na mocy tzw. reformy systemu edukacji przeprowadzonej na podstawie przepisów Prawa oświatowego oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm), dalej jako ustawa zmieniająca. Art. 117 ust. 4 ustawy zmieniającej wskazuje na podjęcie tzw. uchwał deklaratoryjnych, stanowiących akt przekształcenia placówki oświatowej. Należy wziąć pod uwagę także, czy gimnazjum zostało przekształcone w szkołę podstawową, czy zostało włączone do szkoły podstawowej, zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy zmieniającej.

Natomiast, zgodnie z art. 89 ust. 6 Prawa oświatowego, dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Zatem w przypadku, gdy gimnazjum nie zawiadomiło o odwołaniu IOD, za wysłanie takiego zawiadomienia IOD odpowiedzialny jest ten podmiot, który jest następcą prawnym zlikwidowanego gimnazjum.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2020-02-27
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-24 11:03:33
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-08 14:59:52