Czy można powołać więcej niż jednego IOD?

Przepisy o ochronie danych osobowych nie przewidują możliwości wyznaczenia więcej niż jednego IOD. Zarówno wewnątrz podmiotu będącego administratorem danych, jak  w relacjach zewnętrznych, dla wszystkich musi być jasne, kto pełni tę ważną funkcję i jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Innymi słowy: osoba ta powinna być wyraźnie wskazana przez kierownictwo jednostki zarówno wszystkim zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych, jak i - na zewnątrz organizacji - osobom, których dane dotyczą oraz organowi nadzorczemu. Dla osób, których dane dotyczą, oraz dla organu nadzorczego IOD jest punktem kontaktowym zgodnie z art. 38 ust 4 i art. 39 ust 1 lit. e RODO. Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 11) zobowiązują administratora i podmiot przetwarzający, którzy wyznaczyli IOD, by udostępnili imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora na swojej stronie internetowej. Jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający nie prowadzi własnej strony, udostępnia informacje o IOD w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności. Dane inspektora w powyższym zakresie muszą być przekazane również Prezesowi UODO (art. 10 tej ustawy).

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-24 10:03:14
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-08 14:36:42