Czy możliwe jest łączenie funkcji IOD z obowiązkami administratora systemu informatycznego (ASI)?

W większości przypadków zakres obowiązków związanych z pełnieniem funkcji ASI jest uregulowany jedynie w sferze wewnętrznej danego administratora, np. w polityce bezpieczeństwa lub wynika z zakresu obowiązków pracownika bądź z umowy o świadczenie usług zawartej z osobą spoza określonej organizacji. Zdarza się, że zadania ASI w odniesieniu do konkretnych systemów wskazane są w szczególnych przepisach prawa, np. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego; art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Pełnienie funkcji ASI jest najczęściej powierzane informatykowi lub kierownikowi działu IT, a do jego głównych zadań należy: administrowanie serwerami służącymi przetwarzaniu danych, wdrożenie zabezpieczeń systemów informatycznych, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i podatności dla systemów informatycznych, wykrycia nieautoryzowanego dostępu do systemu, zachowanie ciągłości ich funkcjonowania, konfigurowanie kont użytkowników.  Z tego powodu, łączenie funkcji IOD i ASI w konkretnych przypadkach może być uznane za niezgodne z RODO. Oceny w tym zakresie należy dokonywać z punktu widzenia spełnienia wymogów, jakie w RODO wskazano w odniesieniu do IOD, w tym w szczególności jego niezależności, właściwego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej administratora oraz realnej możliwości prawidłowego wykonywania wyznaczonych mu zadań. Z tej perspektywy konsolidacja funkcji IOD z funkcją ASI może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Osoba odpowiadająca za bieżące prowadzenie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych będzie bowiem sprawować jednocześnie nadzór nad zgodnością z prawem wykonywanych przez siebie działań. Sytuacja taka powoduje zatem faktyczny brak nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych z przepisami prawa, w tym przepisami określającymi wymogi co do bezpieczeństwa danych osobowych.

IOD nie może podlegać jakimkolwiek innym osobom niż najwyższe kierownictwo (art. 38 ust. 3 RODO), co ma mu gwarantować niezależne, prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji. Najwyższym kierownictwem jednostki organizacyjnej - w zależności od jej rodzaju – może być osoba lub osoby (np. wchodzące w skład organu), które kierują jej pracami (np. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, dyrektorzy szkół), prowadzą jej sprawy (np. zarząd spółki) albo podejmują zarobkową działalność (np. przedsiębiorcy jednoosobowi), działając jako administrator. W przypadku jednoczesnego pełnienia funkcji IOD i ASI wykluczone jest rozwiązanie, w którym osoba taka podlegałaby np. dyrektorowi ds. informatycznych, kierownikowi działu IT lub jakiejkolwiek innej osobie (np. dyrektorowi generalnemu urzędu publicznego), która nie jest najwyższym kierownictwem w rozumieniu art. 38 ust. 3 RODO.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki przy czym administrator lub podmiot przetwarzający powinni zapewnić, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. RODO nie precyzuje w jakich sytuacjach będzie zachodził, wskazany w art. 38 ust. 6 RODO, konflikt interesów. Wymóg niepowodowania konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania zadań w sposób niezależny. Oznacza to, że IOD nie może zajmować w organizacji stanowiska, na którym określa się sposoby i cele przetwarzania danych.

Za powodujące konflikt interesów uważane będą stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT) oraz niższe stanowiska, jeśli osoby je piastujące biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych.

Dlatego też ww. konflikt interesów może obejmować również stanowiska związane z bezpieczeństwem w organizacji, o ile z ich piastowaniem wiąże się decydowanie - w jakikolwiek sposób o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Podsumowując, ocena czy w przypadku konkretnej osoby i wykonywanych przez nią zadań nie występuje konflikt interesów, powinna być dokonywana indywidualnie z uwzględnieniem konkretnych okoliczności. Oznacza to, że możliwość zaistnienia konfliktu powinna być stale monitorowana, ponieważ przyczyny zaistnienia takiego konfliktu mogą występować również w późniejszym czasie, po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez IOD.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-24 10:03:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-03-24 10:43:18