Czy IOD może być osoba pełniąca funkcję kierownika komórki w organizacji?

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki przy czym administrator lub podmiot przetwarzający powinni zapewnić, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Wymóg niepowodowania konfliktu interesów jest ściśle związany z wymogiem wykonywania zadań w sposób niezależny. Oznacza to, że IOD nie może zajmować w organizacji stanowiska, na którym określa się sposoby i cele przetwarzania danych. W Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych (DPO) wskazane zostały przykłady takich stanowisk. Należą do nich: stanowiska kierownicze (dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT), ale również niższe stanowiska, jeśli sprawujące je osoby biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych (Wytyczne Grupy Roboczej art. 29).

Powołanie na IOD kierownika komórki w organizacji, np. dyrektora departamentu IT, który jako kierownik decydowałby o sposobach zabezpieczeń systemów informatycznych, projektowałby systemy służące przetwarzaniu danych osobowych, bądź dyrektora działu kadr, który decydowałby np. jakie dane są zbierane od potencjalnych kandydatów do pracy, a z drugiej strony – jako IOD badałby zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych spowoduje, że osoba taka będzie sama kontrolowała procesy przetwarzania danych, o których jako kierownik danej komórki będzie jednocześnie decydować. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli osoba ta osobiście nie tworzyłaby wskazanych systemów, ale np. projektowałby je pracownik danej komórki, to fakt ten byłby bez znaczenia, ponieważ to kierownik odpowiada za całość działań komórki, w tym podległych mu pracowników.

Ponadto administrator, rozważając wyznaczenie na IOD kierownika komórki w organizacji, powinien uwzględnić, co najmniej trzy kryteria:

  • organizacyjne (IOD powinien podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu jednostki organizacyjnej),
  • merytoryczne (inne obowiązki nie powinny negatywnie wpływać na niezależne wykonywanie zadań IOD),
  • czasowe (IOD powinien dysponować czasem wystarczającym do wykonywania swoich zadań, przy uwzględnieniu m.in. liczby obowiązków czy stopnia ich skomplikowania).

Uwzględnienie kryterium czasowego powinno obejmować analizę, czy IOD pełniący jednocześnie inną funkcję, będzie w stanie wykonywać swoje obowiązki we właściwy sposób, biorąc pod uwagę w szczególności stopień skomplikowania i liczbę innych zadań. IOD powinien dysponować czasem pozwalającym mu na prawidłowe realizowanie wszystkich zadań.

Reasumując, jednoczesne pełnienie funkcji IOD i funkcji kierownika komórki w organizacji nie jest w RODO wprost zakazane, lecz nieprzeprowadzenie analizy w tym zakresie przez administratora oraz nieuwzględnienie wskazanych kryteriów może w konsekwencji spowodować naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 13:03:08
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-08 14:33:45