Czy należy wyznaczyć IOD w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej?

Zgodnie z przepisami RODO (art. 37 ust. 1) obowiązek wyznaczenia IOD występuje gdy:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Sposób sformułowania przepisu określającego obowiązek wyznaczenia inspektora jest mało precyzyjny, ale takie sformułowanie zostało użyte celowo, właśnie po to, aby administrator danych samodzielnie dokonywał analizy sytuacji i ocenił, czy taki obowiązek w jego przypadku istnieje.

Co więcej – w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych (WP 243) zaleca się, aby przeprowadzenie oceny w zakresie istnienia obowiązku wyznaczenia inspektora udokumentować, a nawet powtarzać taką ocenę w razie potrzeby, co jakiś czas. Sytuacja danego podmiotu może się bowiem zmieniać. Na przykład mała przychodnia może stopniowo rozszerzać swoją działalność, obejmując o nowe usługi i świadczenia i po jakimś czasie stać się dużym podmiotem przetwarzającym dane wrażliwe na dużą skalę.

W celu ułatwienia administratorowi dokonania oceny, czy jest zobowiązany do wyznaczenia IOD, Grupa Robocza Artykułu 29 w powołanych wyżej wytycznych zawarła wskazówki, jak należy rozumieć „główną działalność” czy „dużą skalę”, a także wiele praktycznych, konkretnych przykładów sytuacji spełniających te kryteria. Wskazówki oparte są na założeniu, że wraz z rozwojem praktyki ukształtują się standardy, które umożliwią bardziej szczegółowe i/lub kwantytatywne zidentyfikowanie „dużej skali” w odniesieniu do określonych rodzajów przetwarzania.

W Wytycznych zaznaczono, że w przypadku placówek medycznych główną działalnością jest wprawdzie zapewnianie opieki zdrowotnej, ale ta działalność nie byłaby możliwa bez przetwarzania danych w formie dokumentacji medycznej. Jako przykład „działalności głównej polegającej na przetwarzaniu na dużą skalę wrażliwych danych osobowych” jest tam podana działalność szpitali. Natomiast jako przykład przetwarzania nie mieszczący się w definicji dużej skali - zgodnie z motywem 91 RODO - należy wskazać przetwarzanie danych pacjentów przez pojedynczego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia (pielęgniarkę, położną).

Warto dodać, że na podstawie tych samych przesłanek RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia IOD przez tzw. podmioty przetwarzające, czyli podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie placówek medycznych w związku ze specjalistycznymi usługami, jakie dla nich świadczą, na przykład przechowują dokumentację medyczną lub serwisują sprzęt informatyczny czy diagnostyczny.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 13:03:02
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-28 15:45:24