Czy administrator musi podać imię i nazwisko IOD na stronie internetowej?

Czy obowiązkowe jest opublikowanie imienia i nazwiska IOD na stronie internetowej administratora? Z jakich przepisów prawa wynika ten obowiązek?

Podanie imienia i nazwiska inspektora ochrony danych na stronie internetowej podmiotu, który go wyznaczył, jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 RODO, administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Sposób realizacji tego obowiązku doprecyzowany został w art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W przepisie tym wskazano, że podmiot, który wyznaczyłinspektora, udostępnia dane inspektora w zakresie: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu inspektora, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Jednocześnie należy przypomnieć, że podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych powinien zadbać o to, by informacja o danych kontaktowych IOD była łatwo dostępna dla osób, których dane dotyczą. Więcejna ten temat w odpowiedzi na pytanie: Czy dane kontaktowe IOD muszą być łatwo dostępne?

 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2020-11-26
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 11:03:05
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-08 15:03:45