Kto może, a kto musi wyznaczyć IOD na podstawie RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy:

  1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości (sądy są zobowiązane do wyznaczenia IOD).
    Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia IOD, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych rozumie się jednostki sektora finansów publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, organy władzy, sądy i inne podmioty tworzące sektor finansów publicznych wskazane w art. 9 ustawy o finansach publicznych), instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski.
  2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.
  3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

W interpretacji terminów użytych w art. 37 ust. 1 lit. b i c RODO („główna działalność”, „regularne i systematyczne monitorowanie” i „na dużą skalę”) pomocne mogą być motywy RODO oraz Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych. W Wytycznych zawarto również wiele praktycznych, konkretnych przykładów sytuacji spełniających te kryteria. Podano np., że w przypadku placówek medycznych główną działalnością jest wprawdzie zapewnianie opieki zdrowotnej, ale ta działalność nie byłaby możliwa bez przetwarzania danych w formie dokumentacji medycznej. Jako przykład „działalności głównej polegającej na przetwarzaniu na dużą skalę wrażliwych danych osobowych” jest tam podana działalność szpitali.

Natomiast jako przykład przetwarzania nie mieszczący się w definicji dużej skali - zgodnie z motywem 91 RODO - należy wskazać przetwarzanie danych pacjentów przez pojedynczego lekarza lub innego pracownika służby zdrowia (pielęgniarkę, położną). Wytyczne oparte są na założeniu, że wraz z rozwojem praktyki ukształtują się standardy, które umożliwią bardziej szczegółowe i/lub kwantytatywne zidentyfikowanie „dużej skali” w odniesieniu do określonych rodzajów przetwarzania.

Sposób sformułowania tych przepisów wymaga więc od administratora samodzielnego dokonywania analizy sytuacji i oceny, czy taki obowiązek w jego przypadku istnieje. Co więcej – w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych (WP 243) zaleca się, aby przeprowadzenie oceny w zakresie istnienia obowiązku wyznaczenia inspektora udokumentować, a nawet powtarzać taką ocenę w razie potrzeby, co jakiś czas. Sytuacja danego podmiotu może się bowiem zmieniać. Na przykład mała przychodnia może stopniowo rozszerzać swoją działalność, obejmując o nowe usługi i świadczenia i po jakimś czasie stać się dużym podmiotem przetwarzającym dane wrażliwe na dużą skalę.

Warto dodać, że na podstawie tych samych przesłanek RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia IOD przez podmioty przetwarzające, czyli podmioty, które np. przetwarzają dane osobowe na zlecenie placówek medycznych w związku ze specjalistycznymi usługami, jakie dla nich świadczą, na przykład przechowują dokumentację medyczną lub serwisują sprzęt informatyczny czy diagnostyczny.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2022-03-16
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-03-16 10:03:46
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2023-01-02 14:14:42