Sposoby udostępniania informacji publicznych - Tryb wnioskowy

Informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UODO, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie wynikającej ze złożonego wniosku UODO poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. O ile w terminie 14. dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, UODO może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku UODO w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający: Zespół Informatyki
Wytworzył informację:
user Tomasz Soczyński
date 2019-11-08
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2019-11-08 16:11:03
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2019-11-08 16:22:46