ZSPU.440.486.2019

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani D. B., zam. ul. P, K., na przetwarzanie jej danych osobowych przez związek wyznaniowy […] z siedzibą w […] - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

odmawia uwzględnienia wniosku.

 UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani D. B., zam. ul. P., K., zwanej dalej Skarżącą, na przetwarzanie jej danych osobowych przez związek wyznaniowy […] z siedzibą w […] zwany dalej Związkiem Wyznaniowym. Jak wskazała Skarżąca cyt.: „(…) na podstawie art. 17 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w dniu […] kwietnia 2019 r. złożyłam osobiście (…) wniosek o usunięcie moich danych osobowych ze […] Nie uczęszczam na spotkania […] od około 5 lat, nie chcę, aby jakiekolwiek dane osobowe dotyczące mojej osoby były tam przechowywane.”

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

  1. Związek jest wpisany w dziale […] Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją […] prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, i zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1153 ze zm.) posiada osobowość prawną.
  2. Skarżąca w dniu […] kwietnia 2019 r. złożyła osobiście wniosek o usunięcie jej danych osobowych ze […].
  3. Związek w dalszym ciągu przetwarza dane osobowe Skarżącej w celu realizacji swoich celów statutowych. Jak wskazał w wyjaśnieniach cyt.:” (…) Aktualny status Skarżącej to „członek”. Nie została wszczęta ani zakończona procedura w sprawie wystąpienia  ze Związku Skarżącej wobec braku podstaw do podjęcia takich działań”.
  4. W odpowiedzi na pismo z dnia […] kwietnia 2019 r. Związek poinformował Skarżącą, iż nie istnieje podstawa do usunięcia jej danych osobowych, które posiadają. Obecnie przetwarzają dane osobowe Skarżącej w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów religijnych.
  5. Związek nie ogłaszał publicznie danych osobowych Skarżącej.
  6. Związek nie stosuje szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych na podstawie art. 91 RODO, ani nie posiada odrębnego organu nadzorczego, a więc właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Odnosząc się do legalności przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Związek, wskazać należy, że stan faktyczny wskazuje, że przetwarzanie danych Skarżącej jest niezbędne do wykonania statutowych zadań Związku. Ponadto Związek chroni dane osobowe Skarżącej poprzez zastrzeżenie dostępu do takich danych wyłącznie dla osób upoważnionych, w sytuacjach niezbędnych do wykonywania prawnie uzasadnionych celów Związku. Przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Związek na dzień wydania decyzji wiąże się ze spełnieniem przez Związek prawa do przetwarzania danych osobowych o swoich członkach i byłych członkach, zgodnie z przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych uregulowaną w art. 9 ust. 2  lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), dalej jako RODO, w myśl której przetwarzanie jest zgodne z prawem w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1153 ze zm.), związki wyznaniowe są niezależne od państwa przy wykonywaniu swoich funkcji religijnych, mogą określać doktrynę religijną, dogmaty i zasady wiary oraz liturgię, rządzić się w swoich sprawach własnym prawem, swobodnie wykonywać władzę duchowną oraz zarządzać swoimi sprawami.

W tak ustalonych okolicznościach, stwierdzić należy, że przetwarzanie danych osobowych Skarżącej na dzień wydania decyzji wiąże się ze spełnieniem przez Związek obowiązku wynikającego z wyżej powołanych przepisów prawa, a więc zgodnie z przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych uregulowaną w art. 9 ust. 2 lit. d) RODO.

Wobec powyższego brak jest podstaw do przychylenia się do żądania Skarżącej i wydania decyzji nakazującej usunięcie jej danych osobowych przez Związek Wyznaniowy.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  rozstrzygnął, jak na wstępie.

 

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-08-20
Wprowadził informację:
user Magdalena Izdebska
date 2019-11-12 14:31:39
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-11-13 14:04:01