photo
07.06.2024

Odpowiedzialność odszkodowawcza za ujawnianie danych - po wyroku TSUE C-741/21

Polskie prawo nie wymaga zmian po wyroku TSUE dotyczącym zasad dochodzenia odszkodowania za szkodę po ujawnieniu danych osobowych. Wyrok ten będzie miał jednak wpływ na sposób interpretowania przepisów dotyczących ustalania zasad odpowiedzialności i prawa do odszkodowania za naruszenie przepisów RODO.

Takie stanowisko przedstawił 18 maja prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski w piśmie do ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki. Minister wystąpił o to stanowisko po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 kwietnia 2024 r. wyrok w sprawie C-741/21 GP/juris GmbH

W wyroku tym TSUE podkreślił, że przy dochodzeniu odszkodowania za szkodę niemajątkową na podstawie art. 82 ust. 1 RODO nie wystarczy samo naruszenie przepisu rozporządzenia. Musi również dojść do poniesienia szkody przez osobę, której dane dotyczą. Co ważne w tym kontekście, waga poniesionej szkody nie ma znaczenia.

Taka interpretacja zgodna jest z wcześniejszymi wyrokami TSUE, m.in. z wyrokiem z 21 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein oraz z wyrokiem z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C-687/21 MediaMarktSaturn. Trybunał orzekł, że szkoda niemajątkowa może w szczególności polegać na utracie kontroli nad własnymi danymi, np. przetwarzanymi przez administratora pomimo wniesionego sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679. Zdaniem Trybunału art. 82 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2016/679 przewiduje system odpowiedzialności oparty na zasadzie winy, zgodnie z którym domniemywa się, że administrator uczestniczył w przetwarzaniu danych stanowiącym naruszenie, w związku z czym ciężar dowodu spoczywa nie na osobie, która poniosła szkodę, lecz na administratorze.

Prezes UODO uważa, że takie stanowisko TSUE pozostaje bez wpływu na przepisy prawa polskiego. W judykaturze utrwalony jest pogląd, że zasady ustalania odpowiedzialności za szkodę, zarówno majątkową, jak i niemajątkową, wyrządzoną naruszeniem przepisów RODO (rozporządzenia 2016/679) określają przepisy Kodeksu cywilnego, a sprawy z tego zakresu stanowią sprawy cywilne w rozumieniu art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego i rozstrzygane są przez sądy. W szczególności zgodnie z przepisem art. 415 Kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Warunkiem skutecznego dochodzenia odszkodowania jest wykazanie poniesienia szkody, przy czym przepisy nie ustanawiają wymogu, określonej wielkości poniesionej szkody.

W orzecznictwie sądów polskich nie budzi wątpliwości, że wysokość odszkodowania ustalana jest wyłącznie na podstawie przepisów prawa cywilnego, zgodnie z zasadą pełnej kompensacji, i nie są w tym zakresie odpowiednio stosowane przepisy rozporządzenia 2016/679 dotyczące kar pieniężnych.

W świetle powyższego w ocenie organu nadzorczego powyższe orzeczenie Trybunału nie będzie wymagało wprowadzenia zmian w przepisach prawa polskiego, które jest z nim zgodne, niemniej będzie miało znaczenie dla sposobu interpretowania przepisów z zakresu ustalania odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Opinia Prezesa UODO dotycząca wyroku TSUE C-741/21 dostępna jest w załączonym poniżej pliku.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-07 09:06:09
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-07 10:11:55

Materiały do pobrania

Pobierz plik Juris ocena skutków wyroku C-741 21 (plik PDF, 3.61 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-06-07 09:56:29
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-06-07 09:56:29