photo
16.12.2022

Skarga WhatsApp na decyzję EROD uznana przez TSUE za niedopuszczalną

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił 7 grudnia 2022 r. skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez WhatsApp Ireland Ltd (WhatsApp IE) na wiążącą decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Irlandzki organ nadzorczy przyjął ostateczną decyzję na podstawie wiążącej decyzji EROD nr 01/2021. Obecnie do sądu irlandzkiego należy zbadanie zgodności z prawem ostatecznej decyzji irlandzkiego organu ds. ochrony danych, która jest wykonalna wobec WhatsApp IE.

Orzeczenie Sądu działającego w ramach TSUE dotyczy wiążącej decyzji EROD z 28 lipca 2021 r. Wówczas Rada rozstrzygnęła spór dotyczący projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie obowiązków WhatsApp IE w zakresie przejrzystości zarówno wobec użytkowników, jak i osób niebędących użytkownikami usługi. EROD poinstruowała irlandzki organ nadzorczy, aby zmienił projekt decyzji w zakresie naruszeń przejrzystości i podwyższył wysokość proponowanej administracyjnej kary pieniężnej. W związku z tym irlandzki organ nałożył na WhatsApp IE administracyjną karę pieniężną w wysokości 225 mln euro.

Trybunał potwierdził stanowisko EROD, że jej decyzja nie dotyczyła bezpośrednio WhatsApp IE. Fakt, że decyzja ta zawiera ostateczną analizę niektórych aspektów ostatecznej decyzji, niekoniecznie oznacza, że sama w sobie powoduje wyraźną zmianę sytuacji prawnej skarżącego.

Zdaniem TSUE w niniejszej sprawie nie są spełnione dwie przesłanki, na podstawie których można by stwierdzić, że dany środek dotyczył bezpośrednio osób innych niż adresaci. Po pierwsze, decyzja EROD sama w sobie nie zmieniła sytuacji prawnej WhatsApp IE. Stanowi jedynie akt przygotowawczy lub pośredni w stosunku do decyzji irlandzkiego organu nadzorczego. Po drugie, nawet gdyby decyzja EROD była wiążąca dla irlandzkiego organu nadzorczego, pozostawiła ona temu organowi zakres uznania co do treści ostatecznej decyzji.

WhatsApp IE zaskarżył również decyzję irlandzkiego organu nadzorczego przed sądami irlandzkimi i, zdaniem TSUE, może w ramach tych skarg zakwestionować ważność decyzji EROD. Do sądu irlandzkiego należy zbadanie zgodności z prawem ostatecznej decyzji irlandzkiego organu nadzorczego i, w stosownych przypadkach, w razie wątpliwości co do ważności decyzji EROD, może on zwrócić się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-16
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-12-20 09:12:31
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-20 09:43:10