PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 17 października 2019 r.

Decyzja

ZKE.440.48.2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 57 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana A. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P., reprezentowanego przez radcę prawnego Panią S. K. (Kancelaria Radcy Prawnego […]) na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie jego danych osobowych przez M. Sp. z o.o. polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej […] wpisu zawierającego kartę długu obejmującą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru NIP oraz informacji o wysokości długu, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

umarza postępowanie

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana A. H. prowadzonego działalność gospodarczą pod firmą P. (dalej: Skarżący lub P.) reprezentowanego przez radcę prawnego Panią S. K. o nakazanie M. Sp. z o.o. (zwaną dalej „Spółką”) usunięcia wpisu zamieszczonego na stronie internetowej […] zawierającego kartę długu obejmującą następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer NIP oraz informację o wysokości długu.

W związku z powyższym pełnomocnik Skarżącego wniosła o:

1. Nakazanie usunięcia ze strony internetowej […] wpisu zawierającego kartę długu Pana A. H. obejmującą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru NIP oraz informacji o […].

2. Przyznanie Panu A. H. od M. Sp. z o.o. zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu opłaty skarbowej od skargi i udzielonego pełnomocnictwa.

W toku postępowania zainicjowanego skargą, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

1. Pismem z dnia […] października 2019 r., Spółka poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o usunięciu ze strony internetowej […] wpisu dotyczącego wierzytelności w stosunku do Pana A. H. umieszczonego na prowadzonej przez Spółkę giełdzie wierzytelności.

2. Obecnie na stronie internetowej […] nie ma wpisu zawierającego kartę długu obejmującą dane osobowe Skarżącego w zakresie imienia i nazwiska, numeru NIP oraz informacji o wysokości długu.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował pismami Skarżącego i Spółkę o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w wyniku którego został zgromadzony materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji administracyjnej oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pism

W tym stanie faktycznym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 ze zm.), zwanej dalej „u.o.d.o.”.

W myśl art. 160 ust. 1-3 u.o.d.o., postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a”. Jednocześnie, czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów u.o.d.o., pozostają skuteczne.

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, iż niniejsze postępowanie, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r., prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie dotyczącym przepisów regulujących procedurę administracyjną) oraz na podstawie Rozporządzenia 2016/679 (w zakresie rozstrzygającym o legalności procesu przetwarzania danych osobowych). Wynikający w przepisów prawa sposób prowadzenia postępowań w sprawach rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych koreluje z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, zgodnie z którym „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012).

W wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, jakie musi być wydane w przedmiotowej sprawie, ma okoliczność, że wpis zamieszczony na stronie internetowej […] zawierający kartę długu obejmującą następujący zakres danych Skarżącego: imię i nazwisko, numer NIP oraz informację o wysokości długu, został usunięty z ww. strony internetowej, o czym Spółka M. poinformowała Prezesa Urzędu. W tej sytuacji niniejsze postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. wobec jego bezprzedmiotowości. „Określeniem z art. 105 § 1 k.p.a. "postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe" obejmuje się bowiem sytuacje, gdy żądanie strony jest nieaktualne lub wygasło z mocy prawa. O bezprzedmiotowości postępowania w sprawie można mówić, gdy zachodzi brak jego strony lub brak przedmiotu, czyli brak jest podstaw prawnych i faktycznych do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. I SA/Kr 1289/18, LEX nr 2622023). Z uwagi na to, że wpis dotyczący Skarżącego zamieszczony na stronie internetowej […], został usunięty z tej strony, należy umorzyć niniejsze postępowanie.

Odnosząc się natomiast do żądania Pełnomocnika Skarżącego dotyczącego przyznania Panu A. H. zwrotu przez M. Sp. z o.o. kosztów postępowania, wskazać należy, że zgodnie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010 r. o sygn. II OSK 1499/09 w procedurze administracyjnej nie jest znana możliwość orzekania o kosztach postępowania między stronami.

W tej sytuacji, wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest organem właściwym do spełnienia ww. żądania.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 Kpa od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-10-17
Wprowadził informację:
user Anna Pachla
date 2021-02-16 09:46:52
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2021-03-31 10:20:41