Infolinia Urzędu 606-950-000

Skarga w formie elektronicznej

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi:

  1. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie 1.

Jeżeli skarga jest składana w formie elektronicznej przez pełnomocnika to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez mocodawcę. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP2. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie muszą być sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!

Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu3 - FORMULARZ 

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


1 Art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
2 Art. 33 §2-§3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
3 Art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Marcin Ptaszek 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 19:05:14
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-09 14:54:06