Skarga w formie elektronicznej

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi:

  1. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  2. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie1.

Jeżeli skarga jest składana w formie elektronicznej przez pełnomocnika to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez mocodawcę. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym2. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie muszą być sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!

Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu3 - FORMULARZ 

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zanim złożysz skargę złóż sprzeciw.

Jeżeli administrator danych nie wie, że nie chcesz przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić Twojego żądania. 

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 RODO,  jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Przewidziane w art. 58 ust. 2 lit. c RODO uprawnienie do nakazania spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą wymaga, by osoba ta najpierw wystąpiła z danym żądaniem bezpośrednio do administratora/podmiotu przetwarzającego.

WAŻNE: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. c RODO, administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe osoby, której dane dotyczą w przypadku wniesienia przez nią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 lub art. 21 ust. 2 RODO.

W odniesieniu do sprzeciwu określonego w art. 21 ust. 1 RODOadministrator może zwolnić się z tego obowiązku w przypadku, gdy wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku zaś wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego administratorowi nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.


1 Art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

2 Art. 33 §2-§3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

3 Art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Wstępnej Oceny Skarg
Wytworzył informację: Adam Furmańczuk 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 19:05:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-03-27 10:08:21