Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informacje ogólne

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Grupą Roboczą, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym. Grupa ta została rozwiązana 25 maja 2018 roku a w jej miejsce została powołana Europejska Rada Ochrony Danych.

W skład Grupy Roboczej wchodzili przedstawiciele organu lub organów nadzorczych, powołanych przez każde Państwo Członkowskie, przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych oraz przedstawiciel Komisji. Każdy członek grupy roboczej był powoływany przez instytucję, organ lub organy, które reprezentował. W przypadku, gdyby Państwo Członkowskie powołało więcej niż jeden organ nadzorczy, organy te wyznaczały wspólnego przedstawiciela zasiadającego w Grupie Roboczej. Powyższa zasada dotyczy również organów utworzonych przez instytucje i organy wspólnotowe. Polska w Grupie Roboczej była reprezentowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do zadań Grupy Roboczej należało: 

  • badanie kwestii dotyczących stosowania krajowych środków przyjętych na mocy wskazanej powyżej dyrektywy, w celu przyczynienia się do jednolitego stosowania tych środków; 
  • przekazywanie Komisji opinii na temat stopnia ochrony we Wspólnocie i w państwach trzecich;
  • doradzanie Komisji w sprawie wszelkich proponowanych zmian powyższej dyrektywy, dodatkowych lub szczególnych środków mających na celu zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz innych proponowanych środków wspólnotowych dotyczących praw i wolności; 
  • wydawanie opinii na temat kodeksów postępowania opracowywanych na poziomie wspólnotowym;
  • powiadamianie Komisji w przypadku stwierdzenia występowania rozbieżności między przepisami i praktykami przyjętymi w poszczególnych Państwach Członkowskich, mogącymi mieć wpływ na równoważność ochrony danych osobowych we Wspólnocie; 
  • wydawanie, z własnej inicjatywy, zaleceń we wszystkich sprawach dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych we Wspólnocie;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych osobowych osób fizycznych we Wspólnocie oraz w państwach trzecich. Sprawozdania przekazywane są następnie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz podlegają udostępnieniu opinii publicznej.

Opinie i zalecenia Grupy Roboczej były przekazywane Komisji oraz komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 31 Dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie, wskazać należy, iż Komisja miała obowiązek poinformować Grupę Roboczą, w drodze sprawozdania podlegającego udostępnieniu opinii publicznej oraz przekazywanego Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie o działaniach podjętych w odpowiedzi na jego opinie i zalecenia.

Więcej informacji o Grupie Roboczej oraz ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej znaleźć można na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

Dokumenty wydane przez Grupę Roboczą w latach 1997-2016: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/index_en.htm

2018-05-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2018-05-14
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-14 10:05:21
Ostatnio modyfikował: Paweł Malinowski 2020-03-09 08:44:36