Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może udostępnić gminie dane na temat ilości zużytej wody?

Czy burmistrz, wójt, prezydent miasta w ramach kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącej przestrzegania przez mieszkańców obowiązków związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych, może pozyskiwać od przedsiębiorstwa wodociągowego dane osobowe dotyczące zużycia wody? Czy nowe przepisy zmienią sytuację w tym zakresie?

Ze względu na określoną w art. 7 Konstytucji RP zasadę działania organów publicznych na podstawie i w granicach prawa, organ publiczny nie może domniemywać swoich kompetencji, jeśli nie wynikają one wprost z przepisu prawa. Pozyskanie danych osobowych przez podmiot realizujący zadania publiczne powinno zatem wynikać z przepisów prawa odnoszących się do zadań tego podmiotu.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nadzór nad wykonywaniem obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości, tj. pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, w tym obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, został powierzony wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi dotyczące pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych lub inny sposób udokumentowania wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 5a).

Z przepisów powołanej ustawy wynika wprost zasada dokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1).

Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1a ustawy). W tej sytuacji możliwość udokumentowania wykonania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy, w inny niż określony przez ustawodawcę sposób, może nastąpić w sytuacji podjęcia przez radę gminy uchwały wydanej na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (art. 6 ust. 6 ustawy). Na potrzeby realizacji tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest do wydania decyzji ustalającej: obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych; wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem określonych stawek, terminy uiszczania opłat, sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych, w celu ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania (art. 6 ust. 7 ustawy). Wówczas do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 6 ust. 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Jak wskazano w orzecznictwie, obowiązek wydania przez wójta decyzji powstaje nie tylko w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ale także w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy wprawdzie zawarli takie umowy, ale nie udokumentowali faktu ich wykonywania dowodami płacenia za usługi w zakresie opróżniania takich zbiorników i transportu takich nieczystości (wyrok WSA w Kielcach z 10 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 628/10).

Wszystkie powyższe przepisy wskazują, w jaki sposób wójt, burmistrz lub prezydent mają realizować swoje zadanie w tym zakresie. Nie przewidują one możliwości pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od właściciela nieruchomości.

Warto nadmienić, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648; https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1275) dokonała zmiany dotychczasowego brzmienia art. 6 ust. 5a. Zmiana dotyczy sposobu dokonywanej kontroli w odniesieniu do umów dotyczących obioru odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje zgodność postanowień umów dotyczących obioru odpadów komunalnych z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy. Ponadto nowa regulacja przewidziała dodanie nowych ust. 5b i 5c do tego artykułu, w których sformułowano uprawnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wezwania stron umowy do usunięcia uchybień, w terminie określonym w tym wezwaniu, w przypadku gdy postanowienia umowy dotyczącej obioru odpadów komunalnych nie spełniają wskazanych w ustawie wymagań. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia uchybień umowa wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy.

Zmieniony art. 6 ust. 5a oraz nowo dodane ust. 5b i ust. 5c wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

A zatem również i nowe przepisy nie dają wójtowi, burmistrzowi oraz prezydentowi miasta w związku z dokonywaną kontrolą przestrzegania przez mieszkańców obowiązków związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawy do pozyskiwania od przedsiębiorstwa wodociągowego danych osobowych w zakresie ilości wody zużytej przez właściciela danej nieruchomości.

2021-10-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-10-08
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-10-08 10:10:55
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-10-08 10:48:22