Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy ze związkiem powiatowo-gminnym należy zawrzeć umowę powierzenia?

Powiat i gminy powiatu utworzyły związek celowy powiatowo–gminny, który realizuje określone przepisami Prawa oświatowego zadanie gminy polegające na zorganizowaniu bezpłatnego dowożenia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich opiekunów z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub placówki.

Moje wątpliwości jako inspektora ochrony danych dotyczą tego, czy w ww. przypadku będzie dochodziło do powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów między gminą i związkiem, czy raczej będzie tu miało miejsce udostępnienie danych osobowych.

W celu ustalenia, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z odrębnym administratorem, czy jednak istnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia, należy przede wszystkim dokonać analizy procesu przetwarzania z uwzględnieniem zadań określonych podmiotów wynikających m.in. z przepisów prawa czy z zawartej pomiędzy nimi umowy. Ocena ról w konkretnym przypadku będzie zależała bowiem od tego, o jakie dane osobowe oraz o jakie zadania chodzi. W wielu sytuacjach, gdy następuje przekazanie zadania innemu podmiotowi, który realizuje je (także w zakresie przetwarzania danych) w sposób niezależny, stosując się w tym zakresie do szczegółowych przepisów, uzasadnione jest uznanie tego podmiotu za odrębnego administratora. Powierzenie przetwarzania powinno mieć natomiast miejsce wówczas, jeśli zewnętrzny podmiot przetwarza dane w imieniu administratora i na jego polecenie, czyli w celach i w sposób przez niego określony.

W przypadku wskazanym w pytaniu należy zatem w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów prawa określających zadania podmiotów lub organów publicznych, dla których realizacji niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 127 ust. 7 Prawa oświatowegogmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia.

 Art. 72a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi natomiast, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu do związku powiatowo-gminnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związku powiatów, w tym przepis art. 65 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

Stosując zatem odpowiednio powyższy przepis można wskazać, że prawa i obowiązki powiatów i gmin uczestniczących w związku powiatowo-gminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych temu związkowi, przechodzą na związek. Biorąc powyższe pod uwagę można zasadnie przyjąć, że w sytuacji utworzenia związku powiatowo-gminnego w celu wspólnego wykonywania określonego zadania publicznego, to ten związek staje się administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przekazanych mu zadań i wykonuje te zadania we własnym imieniu.

Wskazówki dotyczące określania statusu podmiotów w jednostkach samorządu terytorialnego znaleźć można w odpowiedziach na pytania zamieszczonych na stronie internetowej UODO w zakładce Inspektor Ochrony Danych/Zadania, m.in. w odpowiedzi na pytanie: Kto jest administratorem danych przetwarzanych w celu wydania karty seniora?

2021-10-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2021-10-08
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-10-08 10:10:17
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-10-08 10:46:30