Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Obowiązek informacyjny w związku z Rejestrem Danych Kontaktowych

Czy urząd, pozyskując dane osobowe z Rejestru Danych Kontaktowych, powinien spełnić obowiązek informacyjny z art. 14 RODO w stosunku do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych w tym rejestrze czy też można skorzystać ze zwolnienia
z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 RODO?

Obowiązek informacyjny, tj. obowiązek przekazania przez administratora osobie, której dane dotyczą, określonych informacji, uregulowany został w art. 13 i art. 14 RODO. Obowiązek ten jest ściśle związany z jednym z uprawnień składających się na prawo do ochrony danych osobowych – uprawnieniem osoby, której dane dotyczą, do „bycia poinformowanym” o fakcie i okolicznościach przetwarzania danych. Zauważyć jednak należy, że obowiązek informacyjny nie ma charakteru bezwzględnego i podlega ograniczeniu.

Artykuł 14 RODO nakłada na administratora obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy jej dane są pozyskiwane z innych źródeł niż bezpośrednio od tej osoby. Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c RODO, administrator jest zwolniony z tego obowiązku informacyjnego w sytuacji, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem (przepisami prawa UE lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator), przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą. Wskazane zwolnienie obejmuje przypadki, w których przepisy zawierają wyraźne regulacje dotyczące przetwarzania (pozyskiwania lub ujawniania) danych. Ma ono szczególne znaczenie dla podmiotów publicznych (zwłaszcza administracji publicznej), które – zgodnie z zasadą legalizmu – opierają swoje działania na przepisach prawa. Należy jednak zwrócić uwagę, że obejmuje ono jedynie gromadzenie danych z innych źródeł, natomiast nie przewidziano go w odniesieniu do gromadzenia przez administrację publiczną danych od osób, których one dotyczą. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest również spełnienie wymogu, aby przepisy regulujące przetwarzanie danych przewidywały odpowiednie środki chroniące prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu.

Wątpliwości dotyczą tego, czy urząd powinien spełnić obowiązek informacyjny z art. 14 RODO, w stosunku do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK). W sytuacji podmiotu wykonującego zadania publiczne analiza ewentualnego zwolnienia z obowiązku informacyjnego powinna być w pierwszej kolejności poprzedzona oceną, czy zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 5 RODO, a dopiero w dalszej kolejności należy wziąć pod uwagę treść art. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, mając na uwadze spełnienie określonych w tym przepisie warunków.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c RODO, organ publiczny, pozyskując dane osobowe nie od osoby, której one dotyczą, nie jest obowiązany spełniać obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 ust. 12 RODO, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa.

Z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wynika, że dostęp do danych z RDK, przysługuje wskazanym w ustawie uprawnionym podmiotom i ma na celu ułatwienie kontaktu z osobami fizycznymi, w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, RDK „stanowić ma elektroniczny odpowiednik popularnych niegdyś często używanych książek telefonicznych, ale z uwagi na fakt prowadzenia go w formie elektronicznej o wiele bezpieczniejszy i chroniony z punktu widzenia ochrony danych osobowych” (https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3789). Udostępnienie danych, odmowa udostępnienia danych oraz cofnięcie dostępu do danych zgromadzonych w RDK następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uprzednim złożeniu przez uprawniony podmiot jednorazowego uproszczonego wniosku i spełnieniu łącznie określonych w ustawie warunków (art. 20m ustawy o informatyzacji). Organowi gminy zapewniono dostęp do danych zgromadzonych w RDK bez konieczności składania uproszczonego wniosku.

Tak jak to zostało podkreślone wyżej, możliwość skorzystania przez podmiot publiczny z wyłączenia określonego w art. 14 ust. 5 lit. c RODO może nastąpić w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze wynikający z przepisów prawa, czyli wówczas, gdy konkretny przepis prawa obliguje podmiot do pozyskania lub ujawniania określonych danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą.

Należy wskazać, że z przepisów ustawy o informatyzacji wynika, że RDK ma na celu ułatwienie kontaktu z osobami fizycznymi podmiotom realizującym określone usługi i zadania na ich rzecz. Zatem ustawa ta przewiduje jedynie uprawnienie określonych podmiotów do pozyskania danych zgromadzonych w RDK, w związku z realizacją podejmowanych przez nich zadań czy usług w interesie osób fizycznych, nie kreuje jednak takiego obowiązku po stronie tych podmiotów.

Jeżeli chodzi o przesłankę wyłączenia określonego w art. 14 ust. 5 lit. a RODO, należy mieć na uwadze, że osoba, której dane dotyczą, musi dysponować już określonymi informacjami. Ustawa o informatyzacji wskazuje określony krąg podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w określonym celu, w tym wprowadziła możliwość udostępnienia danych z RDK innym nieokreślonym w ustawie podmiotom, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji (art. 20m ust. 1 pkt 2 ustawy o informatyzacji). Jednak to decyzja administracyjna ministra właściwego do spraw informatyzacji będzie kreować „listę” uprawnionych podmiotów mających dostęp do RDK. Należy też wskazać, że minister właściwy do spraw informatyzacji może wydać też decyzję w przedmiocie cofnięcia dostępu do danych w RDK na skutek okoliczności zwartych w ustawie. Informacje skierowane do osób fizycznych, które udostępniają swoje dane osobowe w RDK w klauzuli informacyjnej (dostępna na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk pod linkiem http://www.gov.pl/attachment/0b110d24-37a6-4cd0-b6e6-6e27d234b558), są powieleniem przepisów ustawy i nie dają odpowiedzi co do rzeczywistej listy podmiotów posiadających dostęp do RDK.

Wobec tego, jeżeli nie zaistnieją okoliczności uzasadniające skorzystanie z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub art. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator pozyskujący dane osobowe nie od osoby, której one dotyczą, musi taki obowiązek wypełnić. Należy bowiem podkreślić, że każdy administrator w zakresie przetwarzania danych powinien kierować się zasadami wynikającymi z art. 5 RODO. Zgodnie z zasadą przejrzystości, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zasada przejrzystości wymaga, aby wszelkie informacje i komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Ma ona również istotne znaczenie w aspekcie zapewnienia osobom, których dane dotyczą, możliwości korzystania ze wszystkich praw wynikających z RODO.

Przekazanie informacji dotyczących administratora będzie miało istotne znaczenie także z punktu widzenia uprawnień podmiotu danych wynikających z art. 20k ust. 2 pkt 2 ustawy o informatyzacji. W przepisie tym wskazano bowiem, że dane do RDK mogą być także przekazywane, aktualizowane lub usuwane za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, posiadającego dostęp do RDK, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

Wiele wskazówek oraz przykładów dotyczących sposobów spełniania obowiązku informacyjnego znaleźć można w szczególności w Wytycznych w sprawie przejrzystości na podstawie rozporządzenia 2016/679, WP260 rev.01 dostępnych pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/3/1343, a także w prezentacjach ze szkoleń oraz webinariach dot. obowiązku informacyjnego dostępnych na stronie internetowej UODO (np.: https://uodo.gov.pl/pl/189/727, https://uodo.gov.pl/pl/213/930).

2020-09-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-09-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-09-23 10:09:48
Ostatnio modyfikował: Izabela Pawelczyk 2020-09-24 15:08:15