Nie wyrażam zgody na zamieszczanie w e-dzienniku moich danych osobowych. Czy jest to obowiązkowe?

Tak, jest to obowiązkowe. 

Sposób prowadzenia dokumentacji przez placówki oświatowe regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz akty prawne wydane na jego podstawie. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dokumentacji do dziennika lekcyjnego wpisuje się nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby/podmioty sprawujące nad nim pieczę zastępczą) oraz adresy ich zamieszkania (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia) oraz adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają.

Zgodnie z przepisami RODO szkoła przetwarza dane osobowe w dziennikach elektronicznych na podstawie przepisów prawa, które nakładają na nią obowiązek prowadzenia tej dokumentacji, czyli w oparciu o podstawę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym szkoła nie musi pozyskiwać od rodziców zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, aby przetwarzać te dane zgodnie z prawem.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:03:25
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:14:27