Czy w treści wokandy sądowej, wywieszonej przed rozprawą mogą być dane osobowe stron postępowania?

Tak, imiona i nazwiska stron postepowania są podawane zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe w postaci imion i nazwisk stron postępowania należą do informacji podawanych w wokandzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zgodnie z § 93 ww. rozporządzenia „Wokanda zawiera imiona i nazwiska orzeczników oraz ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania w danym dniu, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron lub uczestników postępowania nieprocesowego. W postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia podaje się ponadto sygnaturę akt oskarżyciela publicznego.”

Jak wynika z powyższego przetwarzanie danych w postaci imion i nazwisk stron w treści wokand została uregulowana odrębnymi przepisami, co na gruncie RODO oznacza przetwarzanie danych w oparciu o legalną przesłankę w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-29
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-29 10:03:57
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-07 13:29:30