Filtruj po dacie wydania
od:
do:
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji
wybranych decyzji - 67

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.5.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego żądania usunięcia przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych skarżącego z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz z bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

25 kwietnia 2019 r.
ZSPR.440.43.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Fundacje/stowarzyszenia, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

23 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.129.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez służbę więzienną w związku z realizacją wniosku o uzyskanie widzenia z osobą pozbawioną wolności.

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.47.2019 Podstawy prawne, Sektor publiczny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez urząd gminy danych osobowych skarżącej straży gminnej w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie drogowe

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.636.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.131.2019 Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.146.2019 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji komorniczej mieszkania

10 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.489.2018 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową, tj. na bezprawne ich udostępnienie na liście lokatorów oraz przy domofonach, a także na odmowę wglądu do dokumentacji spółdzielni.

06 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.2.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca prezydentowi miasta skorygowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych osobom realizującym obowiązek meldunkowy, a także nakazująca uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców, i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

03 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.8.2018 Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca burmistrzowi uzupełnienie klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, a także dostosowanie okresu przechowywania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

01 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.28.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez podstawy prawnej

27 marca 2019 r.
ZSZZS.440.60.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez powiatowy inspektorat sanitarny numeru telefonu osoby, która wnioskowała do inspektoratu o usunięcie wszelkich danych, które dotyczą jej oraz jej małoletnich dzieci, pozyskanych od podmiotu leczniczego i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

25 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.3.2019 Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych przez sąd rejonowy z powodu niestwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

22 marca 2019 r.
ZSZZS.440.660.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na byłego pracodawcę dotyczącej nieprawidłowości w realizacji prawa dostępu do danych i udostępnienia ich kopii.

20 marca 2019 r.
ZSZZS.440.727.2018 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez pracodawcę danych osobowych osobom nieuprawnionym

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.61.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

18 marca 2019 r.
ZSZZS.440.842.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca pracodawcy przekazanie skarżącej kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych.

15 marca 2019 r.
ZSPR.421.3.2018 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę.

11 marca 2019 r.
ZWAD.405.85.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące niepoinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych

06 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.147.2018 Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Rekrutacja, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu usunięcia przez administratora strony internetowej danych osobowych skarżących przetwarzanych w związku z postępowaniem upadłościowym na skutek ich żądania

19 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.658.2018 Pracodawca, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania adresu mailowego i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.370.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Rekrutacja, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca urzędowi celno-skarbowemu usunięcie danych osobowych skarżącego umieszczonych na stronie internetowej urzędu w związku z przeprowadzoną rekrutacją

25 stycznia 2019 r.
ZSPU.421.1.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez burmistrza danych osobowych w rejestrze mieszkańców.

23 stycznia 2019 r.
ZWAD.405.158.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

19 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.104.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych dotyczących stanu zdrowia przez pracodawcę.

04 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.631.2018 Administrator, Minimalizacja danych, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie na internetowej giełdzie długów danych osobowych dłużnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości i ulicy.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.106.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez komendanta stołecznego policji sądowi rejonowemu danych osobowych policjanta ze względu na nieodwracalność sytuacji

21 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.854.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.153.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.154.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

20 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.370.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w celu dochodzenia spłaty zadłużenia od następców prawnych spadkodawcy

20 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.148.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania nakazania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

20 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.88.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.69.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.124.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz radcę prawnego będącego pełnomocnikiem prezesa danych osobowych skarżącego jako niezbędnych do dochodzenia prawa przed sądem

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.23.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.51.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) ze względu na ich usunięcie

14 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.913.2018 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie Skarżącemu treści jego danych osobowych

13 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.126.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Komendanta Głównego Policji w związku z odmową udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

12 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.195.2018 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

11 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.92.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania oraz na odmowę udzielenia informacji odnośnie do danych osobowych skarżącego zgromadzonych i przetwarzanych w KSIP

10 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.783.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

07 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.780.2018 Pracownik, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi byłego pracownika na niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie jego danych osobowych przez przedszkole

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.140.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.115.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Schengen, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.53.2018 Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Komendanta Powiatowego Policji jako pracodawcę sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego osobom nieuprawnionym.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.75.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.121.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.9.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.29.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.28.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.27.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.26.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.25.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.23.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.22.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.11.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.10.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.40.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.5.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania

29 października 2018 r.
ZSZZS.440.717.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie opublikowania na jej stronie internetowej skanu podpisu, znajdującego się we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i autoreferacie.

26 października 2018 r.
ZSOŚS.440.62.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) z powodu usunięcia tych danych przez sąd .

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.57.2018 Dane dotyczące zdrowia, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na ujawnienie świadkowi przez sąd rejonowy informacji o nieprawomocnym skazaniu skarżącego.

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.113.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu wycofania skargi dotyczącej przetwarzania przez prezesa sądu rejonowego wizerunku skarżącego

11 października 2018 r.
ZSOŚS.440.60.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Straż Graniczna, Straż miejska/policja, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę usunięcia danych osobowych skarżącego z baz danych Straży Granicznej, ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

24 września 2018 r.
ZSOŚS.440.80.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych właściciela psa przez Komendanta Rejonowego Policji.

14 września 2018 r.
ZSOŚS.440.45.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez areszt śledczy z powodu stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania