Rejestrowanie czynności przetwarzania
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.
Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku?
Zgodnie z RODO, każdy podmiot musi samodzielnie oceniać ryzyko, jakie przetwarzanie danych osobowych może spowodować dla praw i wolności osób, których te dane dotyczą. To właśnie te wartości należy przede wszystkim brać pod uwagę.
Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków
Zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO organ nadzorczy ma obowiązek ustanowić i podać do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych.