Infolinia Urzędu 606-950-000

Zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD

FORMA ZAWIADOMIENIA O ODWOŁANIU IOD/ZMIANIE DANYCH IOD

UWAGA! Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD jest zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z art. 10 ust. 6 u.o.d.o).

Zawiadomienie należy przesłać, wykorzystując w tym celu jedną z dostępnych usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl.

Na w/w stronie dostępne są usługi umożliwiające wypełnienie i wysłanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiednich zawiadomień dotyczących odwołania IOD/zmianie danych IOD tj.:

Skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez biznes.gov.pl w postaci pliku UPP.xml) oraz informacją potwierdzającą wysyłaną automatycznie na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.

W przypadku problemów technicznych związanych ze złożeniem zawiadomienia o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD, należy kontaktować się z pomocą techniczną platformy biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomocy), którą zarządza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

TERMIN ZAWIADOMIENIA O ODWOŁANIU IOD/ZMIANIE DANYCH IOD

Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Opłata skarbowa za udzielnie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto:

Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. 

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo - należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako załącznik do formularza.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

2018-08-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-08-31
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 12:08:05
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 12:23:42